Câu hỏi số 1:

Câu 1:

(TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013

_Giáo dục thường xuyên_mã đề 263)

 Trong chân không, bước sóng của tia X lớn hơn bước sóng của:

Câu hỏi: 79259

Câu hỏi số 2:

Đặt điện áp xoay chiều u=U_{0}cos\omega tvào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:

Câu hỏi: 79268

Câu hỏi số 3:

Khi có sóng dừng trên dây thì khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là:

Câu hỏi: 79274

Câu hỏi số 4:

Đặt điện áp xoay chiều u=U_{0}cos(\omega t+\frac{\pi }{3} )vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng

điện trong mạch có biểu thức i=I_{0}cos(\omega t-\frac{\pi }{4} ) . Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và

cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu hỏi: 79278

Câu hỏi số 5:

Ở cùng một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài l_{1}  dao động điều hoà với

chu kì 0,6 s; con lắc đơn có chiều dài l_{2} dao động điều hoà với chu kì 0,8 s. Tại đó, con lắc đơn có

chiều dài (l_{1}l_{2}) dao động điều hoà với chu kì:

Câu hỏi: 79280

Câu hỏi số 6:

Đặt điện áp xoay chiều u = U\sqrt{2}cos100ωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở

R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{\pi }H và tụ điện có điện dung \frac{10^{-4}}{\pi }F. Để công suất điện tiêu thụ

của đoạn mạch đạt cực đại thì biến trở được điều chỉnh đến bằng giá trị :

Câu hỏi: 79283

Câu hỏi số 7:

Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bằng 5 cm. 

Quãng đường vật đi được trong 2,5T là

Câu hỏi: 79286

Câu hỏi số 8:

Tia \beta- là dòng các hạt:

Câu hỏi: 79289

Câu hỏi số 9:

Chiếu xiên góc lần lượt bốn tia sáng đơn sắc màu cam, 

màu lam, màu đỏ, màu chàm từ không

khí vào nước với cùng một góc tới. So với phương của tia tới, 

tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu:

Câu hỏi: 79291

Câu hỏi số 10:

Chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn có chiều dài ℓ ở nơi có gia tốc trọng trường g là:

Câu hỏi: 79294

Câu hỏi số 11:

Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tượng:

Câu hỏi: 79300

Câu hỏi số 12:

Khi nói về dao động điều hoà của một vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi: 79302

Câu hỏi số 13:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos10t (cm )

 (t tính bằng s). Tốc độ cực đại của vật này là:

Câu hỏi: 79303

Câu hỏi số 14:

Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc ω

 và có biên độ A.Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc 

vật ở vị trí có li độ \frac{A}{2}  và đang chuyển động theo chiều dương.

 Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi: 79304

Câu hỏi số 15:

Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 µm. Hiện tượng quang điện có thể 

xảy ra khi chiếu vào tấm kẽm bằng:

Câu hỏi: 79305

Câu hỏi số 16:

Trong chân không, năng lượng của mỗi phôtôn ứng với ánh

 sáng có bước sóng 0,75 µm bằng:

Câu hỏi: 79306

Câu hỏi số 17:

Quang phổ liên tục của ánh sáng do một vật phát ra:

Câu hỏi: 79307

Câu hỏi số 18:

Dao động của con lắc đồng hồ là:

Câu hỏi: 79308

Câu hỏi số 19:

Một sóng âm có tần số 450 Hz lan truyền trong không khí

 với tốc độ 360 m/s. Coi môi trường không hấp thụ âm. 

Trên một phương truyền sóng, hai điểm cách nhau 2,4 m luôn dao động:

Câu hỏi: 79309

Câu hỏi số 20:

Dao động của một vật là tổng hợp của hai

 dao động điều hoà cùng phương có phương trình

x1 = 3cos(ωt +\frac{\pi }{3}) (cm)  và  x2 = 4cos(ωt - \frac{2\pi }{3}) (cm).

Biên độ dao động của vật là :

Câu hỏi: 79310

Câu hỏi số 21:

Theo tiên đề Bo, khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng

 có năng lượngE_{M}= -1,51eV sang trạng thái dừng có năng lượng

E_{K} = -13, 6 eV thì nó phát ra một phôtô có tần

số bằng:

 

 

Câu hỏi: 79311

Câu hỏi số 22:

Một hạt nhân_{26}^{56}\textrm{Fe} có:

 

Câu hỏi: 79312

Câu hỏi số 23:

Cho phản ứng hạt nhân . Biết khối lượng các hạt _{0}^{1}\textrm{n};_{7}^{14}\textrm{N};_{6}^{14}\textrm{C};_{1}^{1}\textrm{p} 

lần lượt là 1,0087u; 14,0031u;14,0031u và 1,0073u.

Cho biết u = 931.5MeV/c2. Phản ứng này là:

 

 

Câu hỏi: 79313

Câu hỏi số 24:

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi: 79314

Câu hỏi số 25:

Điện áp hiệu dụng U và điện áp cực đại U0 ở hai đầu một đoạn 

mạch xoay chiều liên hệ với nhau theo công thức:

Câu hỏi: 79315

Câu hỏi số 26:

Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C

và cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của

 mạch bằng 2f thì phải thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là:

Câu hỏi: 79316

Câu hỏi số 27:

Ở mặt thoáng của một chất lỏng tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha,cùng biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi.Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại là:

Câu hỏi: 79317

Câu hỏi số 28:

Khi nói về mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do,

 phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi: 79318

Câu hỏi số 29:

Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 600 nm.

Tần số của ánh sáng này là:

Câu hỏi: 79319

Câu hỏi số 30:

Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 

thuần 50Ω mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung \frac{200}{\pi }µF.

Công suất tiêu thụ của mạch là :

Câu hỏi: 79320

Câu hỏi số 31:

Đặt điện áp xoay chiều u = U\sqrt{2}cos2πft vào hai đầu một tụ điện.

 Nếu đồng thời tăng U và f lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện

 hiệu dụng qua tụ điện sẽ:

        

Câu hỏi: 79321

Câu hỏi số 32:

Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 2,6 năm, ban đầu có N0 hạt nhân. 

Thời gian để số hạt nhân của chất phóng xạ này còn lại \frac{N_{0}}{16}là:

Câu hỏi: 79322

Câu hỏi số 33:

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi: 79327

Câu hỏi số 34:

Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng:

Câu hỏi: 79328

Câu hỏi số 35:

Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm 

có p cặp cực (p cực nam và p  cực bắc).Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây

 thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số:

 

 

 

 

Câu hỏi: 79330

Câu hỏi số 36:

Trong phản ứng hạt nhân, không có sự bảo toàn

Câu hỏi: 79332

Câu hỏi số 37:

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện.

 Khi hoạt động, cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là

 i = 0, 025 cos 5000t (A). Biểu thức điện tích ở một bản của tụ

điện là:

 

 

 

Câu hỏi: 79335

Câu hỏi số 38:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có

 bước sóng 0,65 µm.Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ

 mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên

màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng bậc 6 là:

Câu hỏi: 79337

Câu hỏi số 39:

Một máy biến áp lí tưởng gồm cuộn sơ cấp có 2000 vòng dây và cuộn

thứ cấp có 1000 vòng dây. Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V

vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:

Câu hỏi: 79350

Câu hỏi số 40:

 Khi truyền tải điện năng có công suất không đổi đi xa với 

đường dây tải điện một pha có điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên

đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì ở nơi truyền đi

phải dùng một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa

cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là:

 

Câu hỏi: 79353