Câu hỏi số 1:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos4πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Khoảng thời gian giữa hai lần liên  vật đi qua vị trí cân bằng là: 

Câu hỏi: 76265

Câu hỏi số 2:

Giới hạn quang điện của nhôm và của natri lần lượt là 0,36 µm và 0,50 µm. Biết 1eV = 1,6.10-19J. Công thoát của êlectron khỏi nhôm lớn hơn công thoát của êlectron khỏi natri một lượng là:

  

Câu hỏi: 76272

Câu hỏi số 3:

Hạt nhân _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X}và hạt nhân _{Z_{2}}^{A_{2}}\textrm{Y}có độ hụt khối lần lượt là Δm 1 và Δm2 Biết hạt nhân _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X} bền vững hơn hạt nhân _{Z_{2}}^{A_{2}}\textrm{Y} . Hệ thức đúng là :

Câu hỏi: 76280

Câu hỏi số 4:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch  mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100Ω, cuộn cảm thuần Lvà tụ điện C. Dòng điện trong đoạn mạch là i = 2cos100πt(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu hỏi: 76285

Câu hỏi số 5:

Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Cường độ dòng điện trong mạch:

Câu hỏi: 76287

Câu hỏi số 6:

Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng là fo chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức Fh = Focos2πft. Dao động cưỡng bức của con lắc có tần số là :

Câu hỏi: 76290

Câu hỏi số 7:

Chất phóng xạ pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po}có chu kỳ bán rã 138 ngày. Ban đầu có một mẫu gồm No hạt nhân pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po}. Sau bao lâu (kể từ lúc ban đầu) số hạt nhân bị phân rã là   \frac{7}{8}N  o ?

Câu hỏi: 76295

Câu hỏi số 8:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 200Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{\pi }{3}H và tụ điện có điện dung \frac{20}{\pi }µF mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu tụ điện là u_{C} = 100\sqrt{2} cos(100\pi t - \frac{\pi }{2} ) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: 

Câu hỏi: 76302

Câu hỏi số 9:

Gọi nđ, nv và nl lần lượt là chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng và lam. Hệ thức nào sau đây đúng?

  

Câu hỏi: 76306

Câu hỏi số 10:

Trong một phản ứng hạt nhân , tổng khối lượng các hạt trước phản ứng:

  

Câu hỏi: 76308

Câu hỏi số 11:

Trong phản ứng hạt nhân: _{1}^{1}\textrm{H}+X\rightarrow _{11}^{22}\textrm{Na}+\alpha , hạt nhân X có:                            

Câu hỏi: 76311

Câu hỏi số 12:

Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 1nF. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện là 10V. Cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm là:

Câu hỏi: 76313

Câu hỏi số 13:

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 40 g và lò xo nhẹ có độ cứng 16N/m dao động điều hòa với biên độ 7,5 cm. Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ của vật là:

     

Câu hỏi: 76348

Câu hỏi số 14:

Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên:

Câu hỏi: 76349

Câu hỏi số 15:

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần 90Ω mắc nối tiếp với môt tụ điện. Biết điện áp ở hai đầu đoạn mạch lệch pha \frac{\pi }{6}  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng:

Câu hỏi: 76350

Câu hỏi số 16:

Đặt điện áp  xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch:

Câu hỏi: 76351

Câu hỏi số 17:

Cho khối lượng hạt nhân vàng _{79}^{197}\textrm{Au} , prôtôn và nơtron lần lượt là: 196,9233 u; 1,0073 u và 1,0087 u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân vàng _{79}^{197}\textrm{Au}  là:

Câu hỏi: 76353

Câu hỏi số 18:

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với bước sóng λ . Khoảng cách từ một nút đến một bụng liền kề nó bằng:

                       

Câu hỏi: 76355

Câu hỏi số 19:

Phát biểu nào sau đây về tích chất của sóng điện từ là sai?

Câu hỏi: 76356

Câu hỏi số 20:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước song 600nm, khoảng vân đo được trên màn là 1mm. nếu dịch chuyển ra xa hai khe(theo phương vuông góc với màn) một đoạn 20 cm thì khoảng vân đo được là 1,2 mm. Khoảng cách giữa hai khe trong thí nghiệm này là:

     

Câu hỏi: 76357

Câu hỏi số 21:

Một ánh sáng có tần số 6.1014Hz. Bước sóng này trong chân không là:

Câu hỏi: 76359

Câu hỏi số 22:

Trong nguyên tử hiđrô, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn thì nó phát ra bức xạ có bước sóng 0,1218 μm (trong chân không). Độ chênh lệch giữa hai mức năng lượng nói trên là:

     

Câu hỏi: 76360

Câu hỏi số 23:

Một sóng ngang có tần số 10Hz, lan truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 2m/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên sợi dây dao động ngược pha nhau bằng:

     

Câu hỏi: 76363

Câu hỏi số 24:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân trung tâm 9 mm có vân sáng bậc 10. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

Câu hỏi: 76364

Câu hỏi số 25:

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều:                          

Câu hỏi: 76366

Câu hỏi số 26:

Khi truyền tải điện năng đi xa, để giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện, người ta dùng biện pháp nào sau đây:                                        

Câu hỏi: 76367

Câu hỏi số 27:

Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng nào dưới đây vào bề mặt tấm kẽm thì sẽ không gây ra hiện tượng quang điện?

      

Câu hỏi: 76368

Câu hỏi số 28:

Đặt điện áp  u = 250\sqrt{2}cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 125\sqrt{2}V. Hệ số công suất của đoạn mạch là:

Câu hỏi: 76371

Câu hỏi số 29:

Khi nói về dao động điều hòa của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

    

Câu hỏi: 76373

Câu hỏi số 30:

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứngvới phương trình uA = uB = 2cos20πt (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm m ở mặt thoáng cách A, b lần lượt là d1 = 5 cm, d2 = 25 cm. Biên độ dao động của phần tử chất lỏng tại M là:

      

Câu hỏi: 76375

Câu hỏi số 31:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω. Cơ năng của con lắc là một đại lượng:

   

Câu hỏi: 76377

Câu hỏi số 32:

Đặt một điện áp xoay chiều u = 200\sqrt{2}cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C = \frac{1}{30\pi }mF. Biết điện áp ở hai đầu điện trở là 100V. Giá trị của điện trở R là:

      

Câu hỏi: 76380

Câu hỏi số 33:

Trên một sợi dây AB dài 90 cm, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số 50Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Số bụng sóng trên dây là:

        

Câu hỏi: 76381

Câu hỏi số 34:

Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 5000 vòng, số vòng dây ở cuộn thứ cấp là 250 vòng. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp là;

         

Câu hỏi: 76382

Câu hỏi số 35:

Tia X được tạo ra bằng cách nào trong các cách sau đây:                    

Câu hỏi: 76383

Câu hỏi số 36:

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 5cos100πt (mm) và x2 = 5\sqrt{3}cos100πt (mm). Phương trình dao động của vật là:    

Câu hỏi: 76384

Câu hỏi số 37:

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng:          

Câu hỏi: 76385

Câu hỏi số 38:

Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g , một con lắc đơn mà dây treo dài  đang dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là :

Câu hỏi: 76386

Câu hỏi số 39:

Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 0,1 μF. Tần số dao động riêng của mạch là:

      

Câu hỏi: 76388

Câu hỏi số 40:

Khi nói về sự truyền âm, phát biểu nào sau đây đúng?

    

Câu hỏi: 76389