Câu 1: 1. Trình bày khái quát về Biển Đông và nêu các thiên tai ở vùng ven biển nước ta.

2. Đô thị hoá ở nước ta có đặc điểm gì? Tại sao tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam còn thấp hơn mức trung bình của thế giới?

Câu hỏi : 49091

Câu 2: 1. Phân tích những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển ngành thuỷ sản nước ta.

2. Trình bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta. Tại sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển? 

Câu hỏi : 49109

Câu 3: 1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010.

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

                                                                                (Đơn vị: Tỉ đồng)

                     (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

2. Nhận xét quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích

Câu hỏi : 49152

Câu 4: Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

Câu hỏi : 49158

Câu 5: Phân tích việc sử dụng đất nông nghiệp ở trung du và miền núi nước ta. Tại sao sử dụng hợp lí đất đai ở đây trở thành vấn đề rất quan trọng? 

Câu hỏi : 49162