Câu hỏi số 1:

Trình bày nội dung, ý nghĩa của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam

ngày 6-1-1930. 

Câu hỏi: 49446

Câu hỏi số 2:

Nêu tóm tắt diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Câu hỏi: 49458

Câu hỏi số 3:

Vì sao ngày 27-1-1973 Hoa Kì và các nước phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam ?

Câu hỏi: 49490

Câu hỏi số 4:

Hoàn cảnh ra đời, quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Câu hỏi: 49499

Câu hỏi số 5:

Trình bày những sự kiện dẫn đến sự đối đầu Đông - Tây trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu hỏi: 49534