Câu 1: Phân tích nguyên nhân ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. 

Câu hỏi : 49206

Câu 2: Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm gì khác so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những vấn đề đó được giải quyết như thế nào trong giai đoạn 1939 - 1945

Câu hỏi : 49208

Câu 3: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ "Đánh cho Mĩ cút" bằng thắng lợi nào? Nêu tác động của thắng lợi đó đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.

Câu hỏi : 49224

Câu 4: Khái quát quá trình hình thành và phát triển của tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh từ năm 1951 đến năm 2000

Câu hỏi : 49234

Câu 5: Tóm tắt sự ra đời của các quốc gia độc lập ở Đông Nam Á trong năm 1945

Câu hỏi : 49245