Câu hỏi số 1:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam?

Câu hỏi: 49064

Câu hỏi số 2:

Từ năm 1919 đến năm 2000, lịch sử Việt Nam đã trải qua những thời kì nào? Khái quát nội dung chính của thời kì lịch sử diễn ra sự kiện quân và dân ta đạp tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp.

Câu hỏi: 49086

Câu hỏi số 3:

Cuối tháng 3 - 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định gì để hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam ? Quyết định đó được đề ra dựa trên những cơ sở nào? Tóm tắt diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh (4- 1975)

Câu hỏi: 49148

Câu hỏi số 4:

Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh.

Câu hỏi: 49166

Câu hỏi số 5:

Từ năm 1950 đến năm 2000, vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế của Ấn Độ được thể hiện như thế nào trên lĩnh vực kinh tế, khoa học - kĩ thuật và chính sách đối ngoại?

Câu hỏi: 49189