Hải, Quang và Tùng cùng khởi hành từ A lúc 8 giờ để đi đến B, với AB = 8km. Do chỉ có một xe đạp nên Hải chở Quang đến B với vận tốc v1 = 16km/h, rồi liên quay lại đón Tùng. Trong lúc đó Tùng đi bộ dần đến B với vận tổc V2 = 4km/h

Biết xe đạp luôn chuyển động đều với vận tốc Vi, những người đi bộ luôn đi với vận tốc V2.

Câu hỏi số 1:

Hỏi Tùng đến B lúc mấy giờ? Quãng đường Tùng phải đi bộ là bao nhiêu km ?

Câu hỏi: 25712

Câu hỏi số 2:

  Để Hải đến B đúng 9 giờ, Hải bỏ Quang tại một điểm nào đó rối lập tức quay lại chở Tùng cùng về B, Quang tiếp tục đi bộ về B. Tìm quãng đường đi bộ của Tùng và của Quang. Quang đến B lúc mấy giờ ?

Câu hỏi: 25713

Cho mạch điện như hình 1. Biết: R1=  R3 = R4 = 2 Ω; R6= 3,2 Ω; R2  là giá trị phần điện trở; R6= 3,2 Ω; R2  là giá trị phần điện trở tham gia vào mạch của biến trở. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch không đổi U = 60V.

Câu hỏi số 3:

Điều chinh R2  sao cho dòng điện đi qua điện trở R5 bằng 0. Tính R2 lúc đó và dòng điện qua các điện trở

Câu hỏi: 26623

Câu hỏi số 4:

Khi R2 = l0 Ω, dòng điện qua R5  là 2A. Tính R5

Câu hỏi: 26624

Câu hỏi số 5:

  Một quả cầu bằng sắt có khối lượng m được nung nóng đến nhiệt độ t0. Nếu thả quả cầu đó vào một bình cách nhiệt thứ nhất chửa 5kg nước ờ nhiệt độ 0°c thì nhiệt độ cân bằng của hệ là 4,2°c. Nếu thả quả cầu đó vào bình cách nhiệt thứ hai chứa 4kg nước ở nhiệt độ 25°c thì nhiệt độ cân bằng của hệ là 28,9°c. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Xác định khối lương m và nhiệt độ t0 ban đầu của quả cầu. Biết nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và 4200 J/(kg.K).

Câu hỏi: 26759

Cho một vật sáng AB đặt vuông góc vói trục chính của một thấu kính hội tụ (A nằm trên trục chính). Khỉ vật ở vi trí thứ nhất A1B1 thì cho ảnh thật A'lB'1 ởcách thấu kính 120cm. Di chuyến vật đến vị trí thử hai A2B2 (cùng phía với vị trí thứ nhất so với thấu kính) thì cho ảnh ảo A’2B’2 có chiều cao bằng ảnh thật (A'lB’1 = A’2B’2) và cách thấu kính 60cm

Câu hỏi số 6:

nêu cách vẽ hình

Câu hỏi: 26776

Câu hỏi số 7:

 Xác định  khoảng  cách từ quang tâm đến tiêu điểm của thấu kính và hai vị trí của vật

Câu hỏi: 26777

Cho một bình thủy tinh hình trụ tiết diện đều, một thước chia tới mm, nước (đã biết khối lượng riêng), dầu thực vật và một khối gỗ nhỏ (hình dạng không đều đặn, bỏ lọt được vào bình, không thấm chất lỏng, nối trong nước và trong dầu thực vật). Hãy trình bày một phương án để xác định :

Câu hỏi số 8:

 Khối lượng riêng của gỗ.

Câu hỏi: 26869

Câu hỏi số 9:

Khổi lượng riêng của dầu thực vật

Câu hỏi: 26870