Câu hỏi số 1:

Cho hỗn hợp gồm Al2O3, Cu, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch X thu được dung dịch Z và kết tủa M. Nung kết tủa M ngoài không khí đến khối lượng thu được chất rắn N. Cho khí H2 dư đi qua N nung nóng thu được chất rắn P. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q

Xác định thành phần các chất có trong X, Y, Z, M, N, P, Q. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình hóa học xảy ra

Câu hỏi: 20676

Câu hỏi số 2:

Cho hỗn hợp kim loại Mg, Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp muối Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn A gồm 3 kim loại và dung dịch B chứa hai muối. Hãy cho biết thứ tự tách các kim loại trong hỗn hợp chất rắn A? Trình bày phương pháp tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp A. Viết phương trình hóa học

Câu hỏi: 20677

Câu hỏi số 3:

Cho hai chất hữu cơ X, Y (chứa C, H, O) chỉ chứa một loại nhóm chức đã học và có khối lượng mol phân tử đều bằng 46 gam

Xác định công thức cấu tạo của X, Y. Biết X, Y đều phản ứng với Na, dung dịch Y làm quỳ tím hóa đỏ. Từ X viết các phương trình hóa học đều chế polivynylclorua (PVC) và polietylen (PE)

Câu hỏi: 20678

Câu hỏi số 4:

Hãy chọn các chất thích hợp và viết các phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ biến hóa sau

Cho biết

Các chất A, B, D là hợp chất của Na

Các chất M và N là hợp chất của Al

Các chất P, Q, R là hợp chất của Ba

Các chất N, Q, R không tan trong nước

- X là chất khí không mùi, làm đục dung dịch nước vôi trong

- Y là muối Na, dung dịch Y làm đỏ quỳ tím

Câu hỏi: 20679

Câu hỏi số 5:

Từ 9 gam tinh bột có thể điều chế được bao nhiêu lít rượu (ancol) etylic 46o? Biết hiệu suất của cả quá trình điều chế là 72%, khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml

Câu hỏi: 20690

Nung 9,28 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí đến khối lượng không đổi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8 gam một oxit sắt duy nhất và khí CO2. Hấp thụ hết lượng khí CO2 vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, kết thúc phản ứng thu được 3,94 gam kết tủa

Câu hỏi số 6:

Tìm công thức hóa học của oxit sắt

Câu hỏi: 20693

Câu hỏi số 7:

Cho 9,28 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl dư sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Dẫn 448ml khí Cl2 (đktc) vào B thu được dung dịch D. Hỏi D hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu?

Câu hỏi: 20694

Thủy phân hoàn toàn 19 gam hợp chất hữu cơ A (mạch hở, phản ứng được với Na) thu được m1 gam chất B và m2 gam chất D chứa hai loại nhóm chức

- Đốt cháy m1 gam chất B cần 9,6 gam khí O2 thu được 4,48 lít khí CO2 và 5,4 gam H2O

- Đốt cháy m2 gam chất D cần 19,2 gam khí O2 thu được 13,44 lít khí CO2 và 10,8 gam H2O

Câu hỏi số 8:

Tìm công thức phân tử A, B, D

Câu hỏi: 20703

Câu hỏi số 9:

Xác định công thức công cấu tạo của A, B, D

Câu hỏi: 20704