Câu hỏi số 1:

Sục khí A vào dung dịch muối Na2SO3, thu được dung dịch chứa một muối B duy nhất. Cho B tác dụng với dung dịch axit D, lại tạo ra khí A. Khi cho khí A tác dụng với dung dịch brom cũng tạo ra axit D. Tìm A, B, D và viết các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra

Câu hỏi: 19116

Phản ứng nào minh họa đúng cho mỗi tính chất sau. Viết phương trình hóa học xảy ra

Câu hỏi số 2:

oxit + oxit → axit

Câu hỏi: 19118

Câu hỏi số 3:

oxit + oxit → bazơ

Câu hỏi: 19119

Câu hỏi số 4:

oxit + oxit → muối

Câu hỏi: 19120

Câu hỏi số 5:

oxit + oxit → không tạo ra các chất như trên

Câu hỏi: 19121

Câu hỏi số 6:

Hỗn hợp khí A gồm O2 và O3, tỉ khối của A so với H2 bằng 20. Hỗn hợp hơi B gồm CH4 và CH3COOH. TÍnh số mol hỗn hợp A cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp hơi B

Câu hỏi: 19126

Câu hỏi số 7:

Có 4 dung dịch MgCl2, Ba(OH)2, HCl, NaCl, không dùng thêm hóa chất khác. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 4 dung dịch đó. Thứ tự nhận biết các dung dịch lần lượt là

Câu hỏi: 19127

Câu hỏi số 8:

Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,2% và CaCl2 là a%. Tính giá trị của a

Câu hỏi: 19150

Câu hỏi số 9:

Hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

Biết X là chất khí, A là polime thiên nhiên, C phản ứng được với Na nhưng khong phản ứng với dung dịch kiềm. D phản ứng được với Na và kiềm. G phản ứng với kiềm nhưng không phản ứng với Na, E và F là các hợp chất chứa Na

Câu hỏi: 19151

Câu hỏi số 10:

Hãy chọn 6 chất rắn khác nhau để khi cho mỗi chất tác dụng với dung dịch HCl thu được 6 chất khí khác nhau. Viết các phương trình phản ứng

Câu hỏi: 19160

Câu hỏi số 11:

Cho hỗn hợp Ca, CaC2 vào nước được hỗn hợp khí A. Nung A với Ni xúc tác một thời gian được hỗn hợp khí B. Cho B qua dung dịch brom dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy có hỗn hợp khí D thoát ra. Có nhiều nhất bao nhiêu phản ứng xảy ra? Viết các phương trình phản ứng xảy ra

Câu hỏi: 19178

Cho 3,25 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm M và một kim loại M’ (hóa trị II) hòa tan hoàn toàn trong nước được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch D. Chia D thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 đem cô cạn được 2,03 gam chất rấn A

- Phần 2 cho tác dụng với 100ml dung dịch HCl 0,35M được kết tủa B

Câu hỏi số 12:

Xác định M, M’ và gam mỗi kim loại ban đầu

Câu hỏi: 19181

Câu hỏi số 13:

Tính khối lượng kết tủa B

Câu hỏi: 19182