Câu hỏi số 1:

Hoàn thành dãy biến hóa sau. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hóa

X → FeCl2 → FeSO4 → Fe2(SO4)3 → Fe(NO3)3 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Y

Câu hỏi: 20376

Câu hỏi số 2:

Chỉ được dùng thêm quỳ tím và các ống nghiệm, hãy cho biết thứ tự nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau và chỉ rõ phương pháp nhận ra các dung dịch đó: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S

Câu hỏi: 20377

Câu hỏi số 3:

Các cặp chất nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong dung dịch? Giải thích và viết phương trình phản ứng (nếu có)

a) CaCl2 và Na2CO3;

b) NaOH và NH4Cl;

c) Na2SO4 và KCl;

d) HCl và NaHSO3;

e) NaOH và KNO3;

Câu hỏi: 20378

Câu hỏi số 4:

Từ đá vôi, than đá và các chất vô cơ cần thiết qua bao nhiêu bước để điều chế được benzen và cao su buna? Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế các chất trên (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

Câu hỏi: 20379

Câu hỏi số 5:

Đốt hỗn hợp gồm cacbon và lưu huỳnh trong khí oxi dư, thu được hỗn hợp khí A. Cho khí A lội qua dung dịch NaOH thu được dung dịch B và khí C. Cho khí C qua hỗn hợp chứa CuO và MgO nung nóng thu được chất rắn D và khí E. Cho khí E lội qua dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa F và dung dịch G. Thêm dung dịch KOH vào dung dịch G lại thấy kết tủa F xuất hiện, đun nóng G cũng thấy xuất hiện kết tủa F

Hãy xác định thành phần A, B, C, D, E, G, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra

Câu hỏi: 20380

Câu hỏi số 6:

Hòa tan hoàn toàn 5,94 gam Al vào dung dịch NaOH dư được khí thứ nhất. Cho 1,896 gam KMnO4 tác dụng hết với axit HCl đặc, dư được khí thứ hai. Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam KClO3 có xúc tác, thu được khí thứ ba

Cho toàn bộ lượng các khí điều chế ở trên vào một bình kín rồi đốt cháy để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau đó làm lạnh bình để cho hơi nước ngưng tụ hết và giả thiết các chất tan hết vào nước thu được dung dịch E.

Viết các phương trình phản ứng và tính nồng độ C% của dung dịch E

Câu hỏi: 20381

Câu hỏi số 7:

Hỗn hợp A gồm C2H2 và H2. Cho 10,08 lít A đi qua ống đựng chất xúc tác Niddun nóng, thu được 6,944 lít hỗn hợp khí B gồm 4 chất. Dẫn B đi chậm qua bình đựng nước brom dư cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí C. Biết rằng 1 mol A có khối lượng 10 gam và các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn

Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính thành phần phần trăm theo thể tích của các khí trong hỗn hợp A, B, C

Câu hỏi: 20386