Câu hỏi số 1:

Viết phương trình hóa học để thực hiện dãy chuyển hóa sau: Có mấy phản ứng tạo kết tủa?

MnO2 \overset{(1)}{\rightarrow} Cl2 \overset{(2)}{\rightarrow}HCl \overset{(3)}{\rightarrow}FeCl2 \overset{(4)}{\rightarrow}Fe(OH)2 \overset{(5)}{\rightarrow}FeSO4 \overset{(6)}{\rightarrow}Fe(NO3)2

Cl2 \overset{(7)}{\rightarrow}CaCl2 \overset{(8)}{\rightarrow}Ca(NO3)2\overset{(9)}{\rightarrow} CaCO3\overset{(10)}{\rightarrow}Ca(HCO3)2

Câu hỏi: 23283

Câu hỏi số 2:

Có 5 dung dịch chứa trong 5 lọ riêng biệt gồm các chất: Na2CO 3; BaCl2; MgCl2, H2SO4 và NaOH được đánh số bất kỳ 1,2,3,4,5. Thực hiện các thí nghiệm được kết quả như sau:

-  Chất ở lọ 1 tác dụng với chất ở lọ 2 cho khí bay lên, và tác dụng với chất ở lọ 4 tạo thành kết tủa.

-  Chất ở lọ 2 cho kết tủa trắng với chất ở lọ 4 và lọ 5

Hãy cho biết tên chất có trong từng lọ 1,2,3,4,5. Giải thích và viết phương trình hóa học minh họa

Câu hỏi: 23285

Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng có 2 cốc để hở trong không khí, mỗi cốc đều đựng 100g dung dịch HCl có nồng độ 3,65%. Thêm vào cốc thứ nhất 8,4 g MgCO3, thêm vào cốc thứ hai 8,4 g NaHCO3.

Câu hỏi số 3:

Sau khi phản ứng kết thúc, cân có hiện tượng gì xảy ra?

Câu hỏi: 23287

Câu hỏi số 4:

Nếu mỗi bên đĩa cân cũng lấy 100g dung dịch HCl nhưng nồng độ là 10% và cũng làm thí nghiệm như trên với khối lượng MgCO3 và NaHCO3 đều bằng 8,4g. Phản ứng kết thúc cân có hiện tượng gì?

Câu hỏi: 23288

Câu hỏi số 5:

Người ta dùng khí CO dư ở nhiệt độ cao để khử hoàn toàn 53,5 g hỗn hợp X chứa CuO, Fe2O3, PbO, FeO thu được hỗn hợp kim loại Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z tác dụng hết với dung dịch Ca(OH)2 dư, phản ứng xong người ta thu được 60 gam kết tủa trắng.

Xác định khối lượng của hỗn hợp kim loại Y?

Câu hỏi: 23290

 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu được dung dịch Y. Biết nồng độ của MgCl2 trong dung dịch Y là 11,787%

Câu hỏi số 6:

Tính nồng độ phần trăm của muối sắt trong dung dịch Y?

Câu hỏi: 23292

Câu hỏi số 7:

Nếu thêm vào dung dịch Y nói trên một lượng dung dịch NaOH 10% vừa đủ để tác dụng thì nồng độ% của chất có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?

Câu hỏi: 23293

Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí A gồm C2H2, C2H4, CH4, C3H4, C2H6 thì thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9 gam nước

Câu hỏi số 8:

Tính thể tích khí O2 cần dùng (đo ở đktc)?

Câu hỏi: 23296

Câu hỏi số 9:

Tính tổng khối lượng của hỗn hợp A?

Câu hỏi: 23297

Đốt cháy hoàn toàn m gam một hidrocacbon X, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc dư, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, người ta thấy:

-  Bình 1: có khối lượng tăng thêm là 21,6 gam

-  Bình 2: có 100 gam kết tủa trắng

Câu hỏi số 10:

Tính m?

Câu hỏi: 23300

Câu hỏi số 11:

Xác định CTPT của X biết rằng tỉ khối hơi của X so với oxi là 2,25 Viết các CTCT có thể có ứng với CTPT nói trên (HS tự giải)

Câu hỏi: 23301