Câu 1: Hợp chất M được tạo bởi 2 nguyên chất A và B có công thức là ­AB. Tổng số proton trong phân tử M là 54. Số hạt mang điện trong nguyên tử A gấp 1,1875 lần số hạt mang điện trong nguyên tử B. Xác định công thức phân tử của M?

A. K2S

B. Na2S

C. K2O

D. Na2O

Câu hỏi : 21727

Câu 2: Dùng một lượng dung dịch H2SO4 10%, đun nóng để hoà tan vừa đủ 0,4 mol CuO. Sau phản ứng, làm nguội dung dịch. Khối lượng CuSO4. 5H2O tách ra khỏi dung dich là 30gam. Tính độ tan của CuSO­4 trong điều kiện thí nghiệm trên.

A. 12,829 gam

B. 13,928 gam

C. 18,298 gam

D. 12,982 gam

Câu hỏi : 21728

Câu 3: Khi khử hoàn toàn 38,4 gam một oxit kim loại bằng 32,256lit CO (ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có oxi) thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 18 và chất rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch HCI dư thu được 10,752 lít khí H2. Xác định công thức của oxit. (Các thể tích khhí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn).

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. Al2O3

Câu hỏi : 21756

Câu 4: Chất A có công thức phân tử là C7H8. Cho A tác dụng với Ag2O(dư) trong dung dịch amoniac được chất B kết tủa. Phân tử khối của B lớn hơn của A là 214 đvC. Viết công thức cấu tạo của A. Biết A có cấu tạo mạch hở, không phân nhánh.

A. HC≡C-CH2-CH2 -C≡C-CH3

B. HC≡C-CH2-C≡C-CH2-CH3

C. HC≡C-C≡C-CH2-CH2 –CH3

D. HC≡C-CH2-CH2 -CH2-C≡CH

Câu hỏi : 21758

Câu 5: Ba chất hữu cơ A, B, C chứa cùng nhóm chứa có công thức phân tử tương ứng là CH2O2, C2H4O2, C3H4O2. Viết công thức cấu tạo các chất A, B, C.

A. A : HCOOH B: CH3COOH C: CH2=CH-COOH

B. A : CH3COOH B: C2H5COOH C: CH2=CH-COOH

C. A : HCOOH B: CH3COOCH3 C: CH2=CH-COOCH3

D. A : HCOOH B: HCOOCH3 C: CH2=CH-COOH

Câu hỏi : 21786

Câu 6:  Tính khối lượng chất B trong dung dich thu được khi lên men 1 lít rượu etylic 9,2o. Biết hiệu suất phản ứng quá trình lên men là 80% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml.

A. 78,6 gam

B. 76,8 gam

C. 67,8 gam

D. 86,7 gam

Câu hỏi : 21793

Câu 7:   Cho 3 chất hữu cơ đơn chứa axit X (RCOOH); ancol Y (ROH); este Z tạo bởi axit X và ancol Y (RCOOR’).

          - Nếu lấy một lượng hỗn hợp gồm X và Z tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch NaOH 2M (đun nóng) thì thu được 24,6 gam muối natri.

          - Nếu lấy 13,8 gam Y tác dụng hết với 11,5 gam natri thì thu được 25gam bã rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z.

 

A. X: CH3OH Y: C2H5COOH Z: C2H5COOCH3

B. X: CH3OH Y: C2H5COOH Z: CH3COOC2H5

C. Y: CH3COOH X: C2H5OH Z: CH3COOC2H5

D. X: CH3COOH Y: C2H5OH Z: CH3COOC2H5

Câu hỏi : 21817