Câu hỏi số 1:

 Cho các dung dịch muối A, B, C, D chứa các gốc axit khác nhau. Các muối B, C đốt trên ngọn lửa vô sắc phát ra ánh sáng màu vàng.

-          A tác dụng với B thu được dung dịch muối tan, kết tủa trắng E không tan trong nước và axit mạnh, giải phóng khí F không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Tỉ khối hơi của F so với H2  bằng 22

-          C tác dụng với B cho dung dịch muối tan không màu và khí G không màu, mùi hắc, gây ngạt, nặng hơn không khí, làm nhạt màu dung dịch nước brom

-          D tác dụng với B thu được kết tủa trắng E. Mặt khác D tác dụng với dung dịch AgNOtạo kết tủa trắng

Các chất A, B, C, D, E, F, G lần lượt là:

Câu hỏi: 21059

Câu hỏi số 2:

Có bao nhiêu phương trình hóa học xảy ra khi cho nước vôi để loại bỏ mỗi khí độc sau đây ra khỏi không khí bị ô nhiễm: Cl2, SO2, H2S, NO2

Câu hỏi: 21097

Câu hỏi số 3:

Hỗn hợp X gồm: CO2, SO3,  SO2, H2. Để nhận ra sự có mặt của các khí trong hỗn hợp X cần mấy bước

Câu hỏi: 21115

Câu hỏi số 4:

Cho A, B, C, D, X, Y, Z đều là các hợp chất hữu cơ; A, B, C là những hidrocacbon, C là chất khí có khả năng kích thích quả mau chín và phân tử chứa một liên kết kém bền; X, Y, Z là những muối của axit hữu cơ. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D, X, Y, Z và có bao nhiêu phản ứng xảy ra

Câu hỏi: 21139

Câu hỏi số 5:

Hợp chất hữu cơ A có công thức cấu tạo thu gọn: CH2=CH-CH2-OH. A có bao nhiêu tính chất hóa học

 

Câu hỏi: 21266

Câu hỏi số 6:

Từ đá vôi, than đá, các chất vô cơ và các điều kiện cần thiết để điều chế benzene và cao su Buna có bao nhiêu phương trình phản ứng:

Câu hỏi: 21382

A là hỗn hợp gồm M2CO3, MHCO3, MCl ( M llaf kim loại hóa trị I trong hợp chất). cho 43.71 gam hỗn hợp A tác dụng hết với V ml dung dịch HCl 10,52% (D=1,05 g/ml) lấy dư thu được dung dịch B và 17,6 gam khí C. chia dung dịch B thành 2 phần bằng nhau=

-          Phần 1: Phản ứng vừa đủ với 125ml dung dịch KOH 0.8M. cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan.

-          Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được 68,88 gam kết tủa trắng

 

Câu hỏi số 7:

Xác định tên kim loại M và phần trăm khối lượng mỗi chất trong A

Câu hỏi: 21390

Câu hỏi số 8:

Tìm m và V?

Câu hỏi: 21391

Hòa tan 16,8 gam một kim loại M vào dung dich HCl dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc).

Câu hỏi số 9:

Tìm kim loại M

Câu hỏi: 21598

Câu hỏi số 10:

Hòa tan 25,2 gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 10% (loãng) vừa đủ. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A. làm lạnh dung dịch A thu được 55,6 gam muối sunfat kết tinh ngậm nước của kim loại M tách ra và còn lại dung dịch muối sunfat bão hòa nồng độ 9,275%. Tìm công thức của muối sunfat ngậm nước của kim loại M

Câu hỏi: 21599

Câu hỏi số 11:

Hỗn hợp khí X gồm C26, C3H6, C4H6. Tỉ khối hơi của X so với H2  bằng 21. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X( ở đktc) rồi dẫn toàn bộ sản phẩm thu được lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch KOH dư thì khối lượng tăng lên ở bình 1 và bình 2 là m1 và m2 gam. Tính các giá trị m1, m2.

Câu hỏi: 21605

Câu hỏi số 12:

Este E tạo bởi một axit X đơn chức, mạch hở, không no, (chứa 1 liên kết đôi C=C) và một ancol Y no, ba chức , mạch hở. Trong phân tử của E nguyên tố cacbon chiến 56,69% khối lượng. Tìm công thức phân tử của E, X, Y (Biết E chỉ chứa một loại nhóm chức duy nhất). 

Câu hỏi: 21606