Câu hỏi số 1:

Chỉ được dùng một kim loại duy nhất (các dụng cụ cần thiết coi như có đủ), hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: Na2SO4; Fe(NO3)3; AlCl3; KCl. Kim loại đó là gì?

Câu hỏi: 21536

Câu hỏi số 2:

Cho một luồng khí H2 (dư) lần lượt đi qua 5 ống mắc nối tiếp đựng các oxit được nung nóng (như hình vẽ):

 

H2 ---> MgO ---> CuO ---> Al2O3  --> Fe3O4  ---> K2O

Các chất trong từng ống sau thí nghiệm lần lượt là

Câu hỏi: 21600

Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết, để điều chế các chất sau đây thì cần mấy phương trình phản ứng?

Câu hỏi số 3:

Điều chế poly(vinyl clorua)

Câu hỏi: 21602

Câu hỏi số 4:

Điều chế metyl clorua

Câu hỏi: 21603

Câu hỏi số 5:

Điều chế ancol etylic

Câu hỏi: 21604

Câu hỏi số 6:

Một học sinh yêu thích môn Hóa, trong chuyến về thăm quan khu du lịch Tam Cốc Bích Động (Ninh Bình) có mang về một lọ nước (nước nhỏ tử nhũ đá trên trần xuống). Học sinh đó đã chia lọ nước thành 3 phần và làm các thí nghiệm sau:

-         Phần 1: Đun sôi

-         Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl

-         Phần 3: Cho tác dụng với dung dịch KOH

Có mấy phản ứng xuất hiện khí thoát ra?

Câu hỏi: 21620

Hỗn hợp Z gồm một hiđrocacbon A và oxi (lượng oxi trong Z gấp đôi lượng oxi cần thiết để đốt cháy hết A). Bật tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp Z, đến khi kết thúc phản ứng thì thể tích khí và hơi sau khi đốt không đổi so với ban đầu. Nếu cho ngưng tụ hơi nước của hỗn hợp sau khi đốt thì thể tích giảm đi 40% (biết rằng các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

Câu hỏi số 7:

Xác định công thức phân tử của A

Câu hỏi: 21630

Câu hỏi số 8:

Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí A (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm vào dung dịch chứa 22,2 gam Ca(OH)2 thì khối lượng của dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Câu hỏi: 21631

Câu hỏi số 9:

 

Hỗn hợp A1 gồm Al2O3 và Fe2O3. Dẫn khí CO qua 21,1 gam A1 và nung nóng thu được hỗn hợp A2 gồm 5 chất rắn và hỗn hợp khí A3. Dẫn A3 qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5 gam kết tủa. A2 tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch H2SO4 0,5M thu được dung dịch A4 và có 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A1?

Câu hỏi: 21691