Câu hỏi số 1:

 Khi nung hoàn toàn chất A thì thu được chất rắn B mầu trắng và khí C không màu. Chất B phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành chất D, dung dịch D làm đỏ phenolphtalein. Khí C làm vẩn đục dung dịch D. Khi cho chất rắn B tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thì thu được chất E và giải phóng khí F. Cho E tác dụng với nước thì thu được dung dịch D và khí không màu G. Khí G tác dụng lần lượt với các dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch nước Br2/CCI4dư. Các chất A, B, C, E, F, G là gì?

Câu hỏi: 21619

Câu hỏi số 2:

Một hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở CxH2x và CxH2y. Cho 9,1 gam X làm mất màu vừa hết 40gam Br2 trong dung dịch. Hãy xác định công thức phân tử của 2 hiđrocacbon; biết rằng trong X thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%.

Câu hỏi: 21628

Câu hỏi số 3:

Cho 30,3 gam dung dịch ancol etylic trong nước tác dụng với Na dư thu được 8,4 lít khí ở (đktc). Xác định độ rượu, biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic tinh khiết là 0,8g/ml, của nước bằng 1gam/ml.

Câu hỏi: 21637

Câu hỏi số 4:

 Có 3 mẫu phân bón hoá học không ghi nhãn là: phân KNO3, phân NH4NO3 và phân (NH)3PO4. Hãy cho biết mẫu nào là phân bón đơn, mẫu nào là phân bón kép.

Câu hỏi: 21650

Câu hỏi số 5:

Hoà tan hoàn toàn 5,94 gam bột Al vào dung dịch NaOH dư được khhí A. Cho 1,896 gam KMnO4 tác dụng hết với axitHCI đặc dư, được khí B. Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam KCIO3 có xúc tác, thu được khí C. Cho toàn bộ lượng các khhí điều chế ở trên vào một bình kín rồi đốt cháy để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau đó làm lạnh bình để cho hơi nước ngưng tụ hết và giả thiết các chất tan hết vào nước thu được dung dịch E. Tính nồng độ C% của dung dịch E.

Câu hỏi: 21682

Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam hợp chất hữu cơ mạch hở A cho toàn bộ sản phẩm cháy là (CO2 và H2O) vào bình dung dịch nước vôi trong dư. Kết thúc phản ứng thấy khối lượng bình nước vôi tăng 2,48 gam, trong bình thu được 4 gam kết tủa.

Câu hỏi số 6:

Viết công thức phân tử của A, biết tỉ khối của A so với H2 bằng 30.

Câu hỏi: 21684

Câu hỏi số 7:

X là axit hữu cơ và Y là este đều có cùng công thức phân tử với A, khi tác dụng với NaOH, NaHCO3, H2O (xúc tác axit, to) có bao nhiêu phản ứng xảy ra.

Câu hỏi: 21685

Câu hỏi số 8:

 Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại sau: H2S, SO2, NO2,Cl2

. Người ta sử dụng dung dịch nước vôi trong dư để lọai bỏ các khí trên. Có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

Câu hỏi: 21825