Câu hỏi số 1:

Khi tiến hành các thí nghiệm sau:

Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4 Cho mẩu đá vôi vào dung dịch NaHSO4 Cho canxi cacbua vào dung dịch HCl Cho long trắng trứng vào ancol etylic Cho dung dịch glucozo vào dung dịch Ag2O/NH3đun nóng nhẹ

Phản ứng nào xuất hiện khí thoát ra?

Câu hỏi: 22424

Câu hỏi số 2:

Đốt cháy hoàn toàn m gam một phi kim X trong m1 gam oxi thu được hỗn hợp khí gồm XO2 và O2 có tỉ khối so với không khí ( \bar{M_{kk}}  =29) là 1,7655. Tính tỷ lệ m/m1?

Câu hỏi: 22426

Tiến hành lên men tạo thành 5 lít rượu  etylic 46o. Biết rằng hiêụ suất toàn quá trình là 72%, khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml; của nước nguyên chất là 1g/ml

 

Câu hỏi số 3:

Tính khối lượng tinh bột cần dùng?

Câu hỏi: 22428

Câu hỏi số 4:

Lấy 500ml rượu điều chế được ở trên lên men giấm (hiệu suất phản ứng 75%) thu được dung dich A. Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với Na dư thấy giải phóng V lít H2 (đktc). Tính V?

Câu hỏi: 22429

Cho hỗn hợp khí D gồm H2; CnH2n+2 ; CnH2n-2 . Đốt cháy hoàn toàn 100cm3 D thu được 210 cm3 CO2. Mặt khác, khi cho 100 cm3 D đi qua bột Ni nung nóng thì thu được 70 cm3 một hiđrocacbon E duy nhất.

Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Câu hỏi số 5:

Xác đinh CTPT của các hiđrocacbon trong D?

Câu hỏi: 22445

Câu hỏi số 6:

Tính thể tích khí O2 cần dùng để đốt cháy hết 100 cm3 D?

Câu hỏi: 22446

Sục từ từ a mol khí CO2 vào 800ml dung dịch A gồm KOH 0,5M và Ca(OH)2 0,2M

Câu hỏi số 7:

Vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa số mol kết tủa và số mol khí CO2

Câu hỏi: 22464

Câu hỏi số 8:

Tính giá trị của a để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?

Câu hỏi: 22465

Câu hỏi số 9:

Tính giá trị của a để thu được khối lượng kết tủa là 10 gam.

Câu hỏi: 22466

Câu hỏi số 10:

Tính khối lượng kết tủa thu được khi giá trị của a là 0,6.

Câu hỏi: 22467

Hỗn hợp bột X gồm nhôm và kim loại kiềm M. Hòa tan hoàn toàn 3,18 gam X trong lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 loãng thu được 2,464 lít H2 (đktc) và dung dịch Y chỉ gồm muối sunfat trung hòa. Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch Ba(OH)2 cho tới khi gốc sunfat chuyển hết thành kết tủa thì thu được 27,19g kết tủa.

Câu hỏi số 11:

Xác định kim loại M?

Câu hỏi: 22893

Câu hỏi số 12:

Cho thêm 1,74g muối M2SO4 vào dung dịch Y thu được dung dịch Z. Tiến hành kết tinh cẩn thận dung dịch Z thu được 28,44g tinh thể muối kép. Xác định công thức của tinh thể?

Câu hỏi: 22894