Câu hỏi số 1:

 

Bài 2. Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

MX2 \overset{(1))}{\rightarrow} oxit axit (1) \overset{(2)}{\rightarrow} oxit axit(2) \overset{(3)}{\rightarrow}axit \overset{(4)}{\rightarrow} muối axit \overset{(5)}{\rightarrow} muối trung hòa \overset{(6)}{\rightarrow}kim loại

Cho biết kim loại tạo thành ở phản ứng (6) là gì?

Câu hỏi: 24772

Câu hỏi số 2:

Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất khí sau (đựng trong các lọ riêng biệt, mất nhãn): khí cacbonic, lưu huỳnh đioxit, metan, etilen, axetilen. Các thuốc thử lần lượt được sử dụng là?

Câu hỏi: 24773

Câu hỏi số 3:

Dùng một lượng dung dịch H2SO4 10%, đun nóng để hòa tan vừa đủ 0,4 mol CuO. Sau phản ứng, làm nguội dung dịch. Khối lượng CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch là 30 gam. Tính độ tan của CuSO4 trong điều kiện thí nghiệm trên.

Câu hỏi: 24774

Câu hỏi số 4:

Khi khử hoàn toàn 38,4 gam một oxit kim loại bằng 32,256 lít CO (ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có oxi) thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 18 và chất rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 10,752 lít khí H2. Xác định công thức của oxit. ( Các thể tích khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn).

Câu hỏi: 24776

Câu hỏi số 5:

Chất A có công thức phân tử là C7H8. Cho A tác dụng với Ag2O(dư) trong dung dịch amoniac được chất B kết tủa. Phân tử khối của B lớn hơn của A là 214 đvC. Viết công thức cấu tạo của A. Biết A có cấu tạo mạch hở, không phân nhánh.A có bao nhiêu lineen kết ba ở đầu mạch

Câu hỏi: 24778

Ba chất hữu cơ A, B, C chứa cùng nhóm chức có công thức phân tử tương ứng là CH2O2, C2H4O2, C3H­4O2.

1. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các chất A, B, C.

2. Tính khối lượng chất B trong dung dịch thu được khi lên men 1 lít rượu etylic 9,20. Biết hiệu suất phản ứng quá trình lên men là 80% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml.

Câu hỏi số 6:

Ba chất hữu cơ A, B, C chứa cùng nhóm chức có công thức phân tử tương ứng là CH2O2, C2H4O2, C3H­4O2. 1. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các chất A, B, C.

Câu hỏi: 24780

Câu hỏi số 7:

Ba chất hữu cơ A, B, C chứa cùng nhóm chức có công thức phân tử tương ứng là CH2O2, C2H4O2, C3H­4O2. 2. Tính khối lượng chất B trong dung dịch thu được khi lên men 1 lít rượu etylic 9,20. Biết hiệu suất phản ứng quá trình lên men là 80% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml.

Câu hỏi: 24781

Câu hỏi số 8:

Cho 3 chất hữu cơ đơn chức: axit X (RCOOH); ancol Y (R’OH); este Z tạo bởi axit X và ancol Y (RCOOR’).

-  Nếu lấy một lượng hỗn hợp gồm X và Z tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M (đun nóng) thì thu được 24,6 gam muối natri.

-  Nếu lấy 13,8 gam Y tác dụng hết với 11,5 gam natri thì thu được 25 gam bã rắn khan.

 Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z.

Câu hỏi: 24801