Câu hỏi số 1:

Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4

-         Thí nghiệm 1: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 3 muối tan

-         Thí nghiệm 2: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 2 muối tan.

-         Thí nghiệm 3: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 1 muối tan.

Hãy giải thích các thí nghiệm và cho biết sau thí nghiệm 2 có những muối tan nào?

Câu hỏi: 23730

Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất:

 

1. Hãy dự đoán :các dung dịch a, b, c, d, e lần lượt là

a. Dung dịch nào có thể là axit như HCl, H2SO4?

b. Dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH)2?

c. Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất?

d. Dung dịch nào có thể là axit axetic ( có trong giấm ăn)?

e. Dung dịch nào có tính bazơ yếu như NaHCO3?

2. Hãy cho biết:

-         Dung dịch nào phản ứng với Mg, NaOH?

-         Dung dịch nào phản ứng với dung dịch HCl?

-         Những dung dịch nào trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hóa học?

Câu hỏi số 2:

Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất:  1. Hãy dự đoán :các dung dịch a, b, c, d, e lần lượt là a. Dung dịch nào có thể là axit như HCl, H2SO4? b. Dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH)2? c. Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất? d. Dung dịch nào có thể là axit axetic ( có trong giấm ăn)? e. Dung dịch nào có tính bazơ yếu như NaHCO3

Câu hỏi: 23733

Câu hỏi số 3:

Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất:  2. Hãy cho biết: Số lượng những dung dịch nào trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hóa học? Ngoài ra : -         Dung dịch nào phản ứng với Mg, NaOH? -         Dung dịch nào phản ứng với dung dịch HCl?

Câu hỏi: 23734

Câu hỏi số 4:

Tìm các chất và điều kiện thích hợp để viết các PTHH theo sơ đồ chuyển hóa sau đây:

 

A là thành phần chính của khí bùn ao, E là chất khí không duy trì sự cháy. A, B, C, D, E, G, M, Q, Z lần lượt là:

Câu hỏi: 23743

Câu hỏi số 5:

Hòa tan a(g) hỗn hợp X gồm Fe và FeO bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng với đun dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, rửa sạch rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 12g chất rắn. Hãy tính khối lượng a của hỗn hợp X.

Câu hỏi: 23747

Câu hỏi số 6:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S trong dung dịch HNO3 (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối sunfat và một sản phẩm khử duy nhất là NO. Hãy tính giá trị của a trong hỗn hợp X.

Câu hỏi: 23751

Câu hỏi số 7:

Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp X gồm Mg và Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy thoát ra V lít H2 (đktc) và thu được dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y. Kết thúc thí nghiệm lọc lấy kết tủa, đem nung nóng trong không khí thu được 28g chất rắn Z. Hãy tính giá trị của V.

Câu hỏi: 24211

Câu hỏi số 8:

Cho m gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Cu và Al vào một bình kín chứa 1 mol oxi. Nung nóng bình một thời gian cho đến khi ngừng phản ứng thì thể tích oxi giảm đi 3,5% và thu được 2,12 g chất rắn. Tính m.

Câu hỏi: 24212

Câu hỏi số 9:

Hòa tan hết m gam hỗn hợp ba oxit của sắt vào dung dịch HCl thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m1 gam hỗn hợp 2 muối ( có tỷ lệ mol 1:1). Mặt khác, nếu sục thật chậm khí clo đến dư vào dung dịch X, khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thì thu được (m1 + 1,42) gam muối khan. Hãy tính giá trị của m.

Câu hỏi: 24213

Câu hỏi số 10:

Cần hòa tan 200g SO3 vào bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 49% để tạo thành dung dịch H2SO4 78,4%.

Câu hỏi: 24214

Câu hỏi số 11:

Để đốt cháy 16g hợp chất hữu cơ X cần dùng 44,8 lít khí oxi, sau phản ứng thu được V lít khí CO2 và m gam nước với tỷ lệ    n_{H_{2}O}n_{CO_{2}}  = 2: 1  . Hãy tính V và m (các thể tích khí đo ở đktc).

Câu hỏi: 24215

Câu hỏi số 12:

Đốt cháy hoàn toàn 2,7 g hợp chất hữu cơ A cần dùng ít nhất 2,016 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm sinh ra gồm khí cacbonic và hơi nước có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử của A. Số công thức cấu tạo có thể có của A. Biết phân tử A có chứa 2 nguyên tử oxi.

Câu hỏi: 24216

Câu hỏi số 13:

Dùng x gam glucozơ lên men rượu thu được V lí khí CO2 (đktc). Sục toàn bộ lương khí CO2 đó vào nước vôi trong thì thu được 10g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4g. Tính giá trị của x. Biết rằng quá trình lên men rượu đạt hiệu suất 90%.

Câu hỏi: 24217

Câu hỏi số 14:

Oxi hóa hoàn toàn 4,6g chất hữu cơ D bằng CuO đun nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và nước, đồng thời thấy khối lượng chất rắn thu được giảm 9,6g so với khối lượng CuO ban đầu. Xác định công thức phân tử của D. Số công thức cấu tạo có thể có của D là:

Câu hỏi: 24218