Cho mạch điện như hình vẽ. Điện trở mỗi cạnh của hình vuông nhỏ là r. Tìm điện trở giữa hai điểm

Câu hỏi số 1:

A và B.

Câu hỏi: 25616

Câu hỏi số 2:

C và D.

Câu hỏi: 25617

Câu hỏi số 3:

Có sáu bóng đèn gồm 2 loại: loại I ghi 6V – 3W, loại II ghi 3V – 3W. Một điện trở làm bằng dây dẫn có đường kính 2mm (dây được bọc lớp cách điện mỏng), điện trở suất 2.10-8 Ωm được quấn thành 125 vòng trên lõi hình trụ bán kính 30cm. Các bóng đèn được mắc thành mạng rồi nối tiếp với điện trở và mắc vào hiệu điện thế không đổi U = 12V. Hỏi phải mắc các bóng đèn như thế nào để chúng sáng bình thường? Mỗi loại có bao nhiêu bóng?

Câu hỏi: 25686

Câu hỏi số 4:

Cho mạch điện vô hạn gồm các điện trở r và R như hình vẽ. Tìm điện trở giữa hai điểm A và B.

Câu hỏi: 25705

Câu hỏi số 5:

Cho hai vôn kế V1, V2 giống hệt nhau, hai điện trở có trị số mỗi cái bằng R; hai điện trở kia trị số mỗi cáu bằng 3R, ampe kế và nguồn điện mắc thành mạch như hình vẽ. Số chỉ của các máy đo là: 6mA; 6V và 1V. Tính R.

Câu hỏi: 25708

Câu hỏi số 6:

Người ta dùng bốn đoạn dây giống nhau, mỗi dây có điện trở R0 = 1Ω để tạo nên một điện trở R. Sau đó nối tiếp R với điện trở r = 1Ω rồi mắc vào một hiệu điện thế U = 8V. Hỏi phải mắc bốn đoạn dây nêu trên như thế nào để công suất tỏa nhiệt trên R là lớn nhất? (HS tự giải). Tìm công suất lớn nhất đó.

Câu hỏi: 25714

Câu hỏi số 7:

Minh và Nam đứng ở hai điểm M, N cách nhau 750m trên một bãi sông. Khoảng cách từ M đến sông là 150m, từ N đến sông là 600m. Tính thời gian ngắn nhất để Minh chạy ra sông múc một thùng nước mang đến chỗ Nam. Cho biết đoạn sông thẳng, vận tốc chạy của Minh không đổi v = 2 m/s; bỏ qua thời gian múc nước.

Câu hỏi: 26199