Giải các phương trình sau:

Câu hỏi số 1:

x^{4}-x^{2}-20=0

Câu hỏi: 18092

Câu hỏi số 2:

\sqrt{x+1} = x-1

Câu hỏi: 18093

Câu hỏi số 3:

Giải hệ phương trình : \left\{\begin{matrix} \left | x \right |+\left | y-3 \right |=1\\ y-\left | x \right |=3 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 18132

Cho parabol y = x2 (P) và đường thẳng y=mx (d), với m là tham số.

Câu hỏi số 4:

Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 9.

Câu hỏi: 18102

Câu hỏi số 5:

Tìm các  giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại 2 điểm , mà khoảng cách giữa 2 điểm này bằng \sqrt{6}.

Câu hỏi: 18103

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính AH, đường tròn này cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại D và E.

Câu hỏi số 6:

Chứng minh tứ giác BDEC là tứ giác nội tiếp được đường tròn.

Câu hỏi: 18112

Câu hỏi số 7:

Chứng minh rằng 3 điểm B, O, E thẳng hàng.

Câu hỏi: 18113

Câu hỏi số 8:

Cho biết AB = 3cm, BC = 5 cm. Tính diện tích tứ giác BDEC.

Câu hỏi: 18114

Giải các bài tập sau:

Câu hỏi số 9:

Tính : \left ( \frac{1}{2-\sqrt{3}}-\frac{1}{2+\sqrt{3}} \right ).\frac{\sqrt{3}-1}{3-\sqrt{3}}

Câu hỏi: 18151

Câu hỏi số 10:

Chứng minh: a^{5}+b^{5}\geq a^{3}b^{2}+a^{2}b^{3}, biết rằng a+b \geq 0.

Câu hỏi: 18152