Cho biểu thức D=\left ( \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{1-\sqrt{ab}}+ \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{1+\sqrt{ab}} \right ): \left ( 1+\frac{a+b+2ab}{1-ab} \right )

với a>0, b>0, ab\neq 1

Câu hỏi số 1:

Rút gọn D.

Câu hỏi: 18565

Câu hỏi số 2:

Tính giá trị của D với a= \frac{2}{2-\sqrt{3}}

Câu hỏi: 18566

Giải phương trình và hệ phương trình sau:

Câu hỏi số 3:

Giair phương trình : \sqrt{x-1}+\sqrt{4+x}=3

Câu hỏi: 18568

Câu hỏi số 4:

Giải hệ phương trình:  \left\{\begin{matrix} x+y+xy=7\\ x^{2}+y^{2} =10 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 18569

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P) là đồ thị của hàm số y= \frac{1}{2}x^{2} và đường thẳng (d) có hệ số góc m và đi qua điểm I(0;2)

Câu hỏi số 5:

Viết phương trình đường thẳng d.

Câu hỏi: 18571

Câu hỏi số 6:

Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m.

Câu hỏi: 18572

Câu hỏi số 7:

Gọi x_{1}, x_{2} là hoành độ giao điểm của (d) và (P). Tìm giá trị của m để x_{1}^{3}+x_{2}^{3}=32

Câu hỏi: 18573

Từ điểm A ở ngoài đường tròn O kẻ hai tiếp tuyến AB,AC tới đường tròn (B,C là các tiếp điểm). Đường thẳng qua A cắt đường tròn (O) tại D và E ( D nằm giữa A và E, dây DE không đi qua tâm O).Gọi K\H là trung điểm của DE, AE cắt BC tại K.

Câu hỏi số 8:

Chứng minh rằng 5 điểm A,B,H,O,C cùng nằm trên một đường tròn.

Câu hỏi: 18575

Câu hỏi số 9:

Chứng minh AB^{2} = AD.AE

Câu hỏi: 18576

Câu hỏi số 10:

Chứng minh \frac{2}{AK}=\frac{1}{AD}+\frac{1}{AE}

Câu hỏi: 18577

Câu hỏi số 11:

Cho 3 số: a, b, c khác 0 thỏa mãn : \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0

Chứng minh rằng \frac{ab}{c^{2}}+\frac{bc}{a^{2}}+\frac{ac}{b^{2}}=3

Câu hỏi: 18578