Giải các bài toán sau:

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức: A= \sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}} + \sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}}

Câu hỏi: 18580

Câu hỏi số 2:

Cho x\sqrt{1-y^{2}}+y\sqrt{1-x^{2}}=1.Chứng minh rằng: x^{2}+y^{2}=1

Câu hỏi: 18581

Giải phương trình và hệ phương trình sau: 

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình: x^{2}+\sqrt{x+1}=1

Câu hỏi: 18583

Câu hỏi số 4:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{2}+2y^{2}-xy+2y-x=0\\ x^{2}-y^{2}+6x+2y+12=0 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 18584

Câu hỏi số 5:

Cho p  \geq 5 là số nguyên tố sao cho 2p+1 cũng là số nguyên tố.

Chứng minh rằng p+1 chia hết cho 6 và 2p^{2}+1 không phải là số nguyên tố.

Câu hỏi: 18585

Cho tam giác ABC, lấy 3 điểm D,E,F theo thứ tự trên các cạnh BC, CA, AB sao cho DA.DP=DB.DC

Câu hỏi số 6:

Chứng minh rằng tứ giác ABPC là tứ giác nội tiếp đường tròn.

Câu hỏi: 18592

Câu hỏi số 7:

Chứng minh rằng tam giác DÈ và tam giác PCB đồng dạng với nhau.

Câu hỏi: 18593

Câu hỏi số 8:

Gọi S và S' lần lượt là diện tích tam giác ABC và DEF. Chứng minh rằng \frac{S'}{S}\leq \left (\frac{EF}{2AD} \right )^{2}

Câu hỏi: 18594

Câu hỏi số 9:

Cho các số a,b,c sao cho abc =1 và a^{3} > 36. Chứng minh bất đẳng thức \frac{a^{2}}{3}+b^{2}+c^{2} > ab+bc+ca

Câu hỏi: 18601