Cho phương trình x^{3}-4x\sqrt{x}+m+1=0

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 17541

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 17542

Giải phương trình và hệ phương trình sau:

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình: \sqrt{2x+7}-\sqrt{-3x-5} = 1

Câu hỏi: 17571

Câu hỏi số 4:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{2}-2xy=1-2\sqrt{5}\\ xy-\frac{1}{10}y^{2}=\sqrt{5}-\frac{1}{2} \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 17572

Giải các bài tập sau:

Câu hỏi số 5:

Rút gọn biểu thức T = \left ( \frac{2\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{ab}+2\sqrt{a}-\sqrt{b}-2}-\frac{2-\sqrt{ab}}{\sqrt{ab}+2\sqrt{a}+\sqrt{b}+2} \right ) với a, b \geq 0, a\neq 1. Tìm giá trị lớn nhất của T khi a là số tự nhiên và a\neq 1.

Câu hỏi: 17609

Câu hỏi số 6:

Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết tổng 3 tích của từng cặp số khác nhau của chúng là 1727.

Câu hỏi: 17610

Cho hình thang ABCD(AB//CD) nội tiếp đường tròn (C) tâm O, bán kính R và có \widehat{DAB} = 105^{0}\widehat{ACD} = 30^{0}.

Câu hỏi số 7:

Tính \frac{DB}{DC} và tính AB theo R.

Câu hỏi: 17612

Câu hỏi số 8:

Tiếp tuyến của (C) tại B cắt các đường thẳng DO,DA lần lượt tại M, N.Tính \frac{MN}{MD}

Câu hỏi: 17613

Câu hỏi số 9:

Gọi E là trung điểm của AB, tia DE cắt MN tại F. Tính \frac{BF}{BC}

Câu hỏi: 17614

Câu hỏi số 10:

Tổng kết học kỳ 2, trường THCS N có 60 học sinh không đạt học sinh giỏi, trong đó có 6 em từng đạt học sinh giỏi học kì I, số học sinh giỏi học kỳ II bằng \frac{40}{37} số học sinh giỏi học kì I và có 8% số học sinh của trường không đạt học sinh giỏi học kỳ I nhưng đạt học sinh giỏi học kỳ II. Tìm số học sinh giỏi học kỳ II của trường biết rằng số học sinh giỏi của trường không thay đổi trong suốt năm học.

Câu hỏi: 17646