Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức: A = (√20 - √45 + 3√5).√5

Câu hỏi: 19920

Câu hỏi số 2:

Tính B = \sqrt{(\sqrt{3}-1)^{2}} - √3

Câu hỏi: 19921

Câu hỏi số 3: Thông hiểu

Giải phương trình: x4 – 13x2 – 30 = 0

Câu hỏi: 19922

Câu hỏi số 4:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}\frac{3}{x}-\frac{1}{y}=7\\ \frac{2}{x}-\frac{1}{y}=8\end{matrix}\right.

Câu hỏi: 19923

Cho hàm số y = 2.x2 có đồ thị (P) và y = x + 3 có đồ thị (d).

Câu hỏi số 5:

Vẽ các đồ thị (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy. Gọi A là giao điểm của hai đồ thị (d) và (P) có hoành độ âm. Viết phương trình của đường thẳng (∆) đi qua A và có hệ số góc bằng – 1.

Câu hỏi: 19925

Câu hỏi số 6:

Đường thẳng (∆) cắt trục tung tại C, cắt trục hoành tại D. Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại B. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ABC và tam giác ABD.

Câu hỏi: 19926

Cho hai đường tròn (C) tâm O, bán kính R và đường tròn (C’) có tâm O’, bán kính R’ (R > R’) cắt nhau tại hai điểm A, B. Vẽ tiếp tuyến chung MN của hai đường tròn (M ∈(C), N ∈(C’)). Đường thẳng AB cắt MN tại I (B nằm giữa A và I).

Câu hỏi số 7:

Chứng minh rằng: \widehat{BMN}=\widehat{MAB}

Câu hỏi: 19928

Câu hỏi số 8:

Chứng minh rằng : IN2 = IA.IB.

Câu hỏi: 19929

Câu hỏi số 9:

Đường thẳng MA cắt đường thẳng NB tại Q, đường thẳng NA cắt đường thẳng MB tại P. Chứng minh rằng MN // QP.

Câu hỏi: 19930