Câu hỏi số 1:

Giải phương trình : (2x + 1)(3 – x ) + 4 = 0

Câu hỏi: 19829

Câu hỏi số 2:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}3x-|y|=1\\5x+3y=11\end{matrix}\right.

Câu hỏi: 19830

Câu hỏi số 3:

Rút gọn biểu thức Q = (\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-1}+\frac{5-\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}) : \frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}

Câu hỏi: 19831

Cho phương trình x2 – 2x – 2m2 = 0 ( m là tham số).

Câu hỏi số 4:

Giải phương trình khi m = 0.

Câu hỏi: 19833

Câu hỏi số 5:

Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 khác 0 và thỏa mãn điều kiện x12 = 4x22.

Câu hỏi: 19834

Câu hỏi số 6:

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 28 cm và mỗi đường chéo của nó có độ dài 10cm. Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó.

Câu hỏi: 19835

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn đường kính AD. Gọi M là một điểm di động trên cung nhỏ AB (M không trùng với các điểm A và B ).

Câu hỏi số 7:

Chứng minh rằng MD là đường phân giác của góc \widehat{BMC}.

Câu hỏi: 19837

Câu hỏi số 8:

Cho AD = 2R. Tính diện tích tứ giác ABDC theo R.

Câu hỏi: 19838

Câu hỏi số 9:

Gọi K là giao điểm của AB và MD, H là giao điểm của AD và MC. Chứng minh rằng ba đường thẳng AM, BD, HK đồng quy.

Câu hỏi: 19839