Cho A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-5} - \frac{10\sqrt{x}}{x-25} - \frac{5}{\sqrt{x}+5}, với x ≥ 0 và x ≠ 25.

Câu hỏi số 1:

Rút gọn biểu thức A

Câu hỏi: 19805

Câu hỏi số 2:

Tìm giá trị của A khi x = 9.

Câu hỏi: 19806

Câu hỏi số 3:

Tìm x để A < \frac{1}{3}

Câu hỏi: 19807

Câu hỏi số 4:

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 ngày và chở thêm được 10 tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày?

Câu hỏi: 19808

Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x – m2 + 9

Câu hỏi số 5:

Tìm tọa độ các giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d) khi m = 1.

Câu hỏi: 19810

Câu hỏi số 6:

Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung.

Câu hỏi: 19811

Cho đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Gọi d1 và d2 lần lượt là hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại hai điểm A và B. Gọi I là trung điểm của OA và E là điểm thuộc đường tròn (O) (E không trùng với A và B). Đường thẳng d đi qua điểm E và vuông góc với EI cắt hai thẳng d1, d2 lần lượt tại M, N.

Câu hỏi số 7:

Chứng minh AMEI là tứ giác nội tiếp.

Câu hỏi: 19813

Câu hỏi số 8:

Chứng minh và \widehat{ENI}=\widehat{EBI}= 90\widehat{MNI} = 900

Câu hỏi: 19814

Câu hỏi số 9:

Chứng minh AM.BN = AI.BI

Câu hỏi: 19815

Câu hỏi số 10:

Gọi F là điểm chính giữa của cung AB không chứa E của đường tròn (O). Hãy tính diện tích của tam giác MIN theo R khi ba điểm E, I, F thẳng hàng.

Câu hỏi: 19816

Câu hỏi số 11:

Với x > 0 , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : M = 4x2 – 3x + \frac{1}{4x} + 2011

Câu hỏi: 19817