Giải các bài tập sau:

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình: 2x-5=0

Câu hỏi: 18529

Câu hỏi số 2:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} y-x=2\\ 5x-3y=10 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 18530

Câu hỏi số 3:

Rút gọn biểu thức:  A= \frac{5\sqrt{a}-3}{\sqrt{a}-2}+\frac{3\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}+2}-\frac{a^{2}+2\sqrt{a}+8}{a-4}, với a \geq 0, a \neq 4.

Câu hỏi: 18531

Câu hỏi số 4:

Tính giá trị biểu thức B= \sqrt{4+2\sqrt{3}}+\sqrt{7-4\sqrt{3}}

Câu hỏi: 18532

Cho parabol (P) và đường thẳng (d) có phương trình lần lượt là y = mx^{2} và

y= (m+2)x +m-1 ( m là tham số, m \neq 0)

Câu hỏi số 5:

Với m = -1, tìm giao điểm của (P) và (d).

Câu hỏi: 18534

Câu hỏi số 6:

Chứng minh rằng với m \neq 0 đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

Câu hỏi: 18535

Câu hỏi số 7:

Quãng đường từ Quy Nhơn đến Bồng Sơn dài 100km. Cùng một lúc, một xe máy khởi hành từ Quy Nhơn đi Bồng Sơn và một xe ô tô khởi hành từ Bồng Sơn đi Quy Nhơn. Sau khi hai xe gặp nhau, xe máy đi 2 giờ 30 phút nữa mới đế Bồng Sơn. Biết vận tốc hai xe không thay đổi trên suốt quãng đường đi và vận tốc xe máy kém vận tốc tốc ô tô là 20 km/h, tính vận tốc mỗi xe.

Câu hỏi: 18559

Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Gọi C là trung điểm OA, qua C kẻ dây MN vuông góc với OA tại C, Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM, H là giao điểm của AK và MN.

Câu hỏi số 8:

Chứng minh tứ giác BCHK là tứ giác nội tiếp.

Câu hỏi: 18561

Câu hỏi số 9:

Chứng minh AK.AH=R^{2}

Câu hỏi: 18562

Câu hỏi số 10:

Trên KN lấy điểm I sao cho KI=KM, chứng minh NI=KB.

Câu hỏi: 18563