Câu hỏi số 1:

Giải phương trình : 2x2 – 7x + 3 = 0  

Câu hỏi: 18960

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình : 9x4 + 5x2 – 4 = 0

Câu hỏi: 18962

Câu hỏi số 3:

Tìm hàm số y = ax + b, biết đồ tthij hàm số của nó đi qua 2 điểm A(2; 5); B(- 2; - 3).

Câu hỏi: 18963

Câu hỏi số 4:

Hai ô tô đi từ A đến B dài 120 km. Biết vận tốc xe thứ nhất nhanh hơn vận tốc xe thứ hai là 10km/h nên xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe.

Câu hỏi: 18964

Câu hỏi số 5:

Rút gọn biểu thức: A = (1 - \frac{1}{\sqrt{x}+1})(x + √x); với x  ≥ 0

Câu hỏi: 18965

Cho phương trình : x2 – 2(m + 2)x + m2 + 4m + 3 = 0

Câu hỏi số 6:

Chứng minh rằng: Phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m.

Câu hỏi: 18968

Câu hỏi số 7:

Tìm giá trị của m để biểu thức A = x12 + x22 đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu hỏi: 18969

Cho tam giác ABC có ba góc ngọn nội tiếp đường tròn O (AB < AC). Hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M, AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai D, E là trung điểm đoạn AD, EC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai F. Chứng minh rằng :

Câu hỏi số 8:

Tứ giác OEBM nội tiếp.

Câu hỏi: 18979

Câu hỏi số 9:

MB2 = MA.MD.

Câu hỏi: 18980

Câu hỏi số 10:

\widehat{BFC}=\widehat{MOC}

Câu hỏi: 18981

Câu hỏi số 11:

BF // AM

Câu hỏi: 18982

Câu hỏi số 12:

Cho hai số dương x, y thỏa mãn : x + 2y = 3. Chứng minh rằng :\frac{1}{x}+\frac{2}{y} ≥ 3

Câu hỏi: 18993