Câu hỏi số 1:

Không sử dụng máy tính cầm tay: Giải phương trình: 5x2 – 7x – 6 = 0

Câu hỏi: 19931

Câu hỏi số 2:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}2x-3y=-13\\3x+5y=9\end{matrix}\right.

Câu hỏi: 19932

Câu hỏi số 3:

Rút gọn biểu thức P = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-2} - 2√5.

Câu hỏi: 19933

Cho hàm số y = ax2

Câu hỏi số 4:

Xác định hệ số a biết rằng đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm M( - 2; 8).

Câu hỏi: 19935

Câu hỏi số 5:

Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị (P) của hàm số đã cho với giá trị a vừa tìm được và đường thẳng (d) đi qua M( - 2; 8) có hệ số góc bằng – 2. Tìm tọa độ giao điểm khác M của (P) và (d).

Câu hỏi: 19936

Câu hỏi số 6:

Hai người đi xe đạp cùng xuất phát từ A đến B với vận tốc bằng nhau. Đi được \frac{2}{3} quãng đường AB, người thứ nhất bị hỏng xe nên dừng lại 20 phút và đón ô tô quay về A, còn người hai không dừng lại mà cứ tiếp tục đi. Vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe đạp là 48 km/h và khi người thứ hai tới B thì người thứ nhất đã quay về A trước đó 40 phút. Tính vận tốc của xe đạp.

Câu hỏi: 19937

Cho tam giác ABC vuông tại A và AC > AB, D là một điểm trên cạnh AC sao cho CD < AD. Vẽ đường tròn (D) tâm D và tiếp xúc với BC tại E. Từ B vẽ tiếp tuyến thứ hai của đường tròn (D) với F là tiếp điểm khác E.

Câu hỏi số 7:

Chứng minh rằng năm điểm A, B, E, D, F cùng thuộc một đường tròn.

Câu hỏi: 19939

Câu hỏi số 8:

Gọi M là trung điểm của BC. Đường BF lần lượt cắt AM, AE, AD theo thứ tự tại các điểm N, K, I. Chứng minh: \frac{IK}{IF}=\frac{AK}{AF}. Suy ra : IF.BK = IK.BF.

Câu hỏi: 19940

Câu hỏi số 9:

Chứng minh rằng tam giác ANF là tam giác cân.

Câu hỏi: 19941

Từ một tấm thiếc hình chữ nhật ABCD có chiều rộng AB = 3,6 dm, chiều dài AD = 4,85 dm, người ta cắt một phần tấm thiếc để làm mặt xung quanh của một hình nón với đỉnh là A và đường sinh bằng 3,6dm, sao cho diện tích mặt xung quanh này lớn nhất. Mặt đáy của hình nón được cắt trong phần còn lại của tấm thiếc hình chữ nhật ABCD.

Câu hỏi số 10:

Tính thể tích của hình nón được tạo thành.

Câu hỏi: 19943

Câu hỏi số 11:

Chứng tỏ rằng có thể cắt được nguyên ven hình nón đáy mà chỉ sử dụng phần còn lại của tấm thiếc ABCD sau khi đã cắt xong mặt xung quanh hình nón nói trên.

Câu hỏi: 19944