Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

Câu hỏi số 1:

2x^{2}-x-3=0

Câu hỏi: 17326

Câu hỏi số 2:

\left\{\begin{matrix} 2x-3y=7\\ 3x+2y=4 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 17327

Câu hỏi số 3:

x^{4}+x^{2}-12=0

Câu hỏi: 17328

Câu hỏi số 4:

x^{2}-\sqrt{2}x-7=0

Câu hỏi: 17329

Cho ham số y = \frac{1}{4}x^{2} và đường thẳng (D): y= \frac{-x}{2}+2

Câu hỏi số 5:

Vẽ đồ thị (P) và đường thẳng (D).

Câu hỏi: 17331

Câu hỏi số 6:

Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (D).

Câu hỏi: 17332

Cho đường tròn (O) có tâm O và điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Đường thẳng MO cắt (O) tại E và F (ME<MF). Vẽ cát tuyến MAB và tiếp tuyến MC của (O) (C là tiếp điểm , A nằm giữa hai điểm M và B, A và C nằm khác phía với đường thẳng MO)

Câu hỏi số 7:

Chứng minh rằng : MA.MB=ME.MF

Câu hỏi: 17334

Câu hỏi số 8:

Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm C lên đường thằng MO.Chứng minh tứ giác AHOB nội tiếp.

Câu hỏi: 17335

Câu hỏi số 9:

Trên nửa mặt phẳng bờ OM có chứa điểm A, vẽ nửa đường tròn đường kính  MF; nửa đường tròn này cắt tiếp tuyến tại E của (O) ở K.Gọi S là giao điểm của hai đường thẳng CO và KF.Chứng minh rằng đường thẳng MS vuông góc với đường thẳng KC.

Câu hỏi: 17336

Câu hỏi số 10:

Gọi P và Q lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác EFS và ABS và T là trung điểm của KS. Chúng minh ba điểm P,Q,T thẳng hàng.

Câu hỏi: 17337

Thu gọn biểu thức sau:

Câu hỏi số 11:

A = \frac{1}{x+\sqrt{x}}+\frac{2\sqrt{x}}{x-1}-\frac{1}{x-\sqrt{x}}  với x>0; x \neq 1

Câu hỏi: 17339

Câu hỏi số 12:

B= \left ( 2-\sqrt{3} \right )\sqrt{26+15\sqrt{3}}-\left ( 2+\sqrt{3} \right )\sqrt{26-15\sqrt{3}}  

Câu hỏi: 17340

Cho phương trình: x^{2}-2mx+m-2=0 ( x là ẩn số)

Câu hỏi số 13:

Chứng minh rằng  phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

Câu hỏi: 17342

Câu hỏi số 14:

Gọix1, xlà các nghiệm  của phương trình . Tìm m để biểu thức M = \frac{-24}{x_{1}^{2}+x_{2}^{2}-6x_{1}x_{2}} đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu hỏi: 17343