Một chiếc xe phải đi từ địa diểm A đến địa diểm B trong một khoảng thời gian quy dịnh là t. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc V1=48km/h, xe sẽ đến B sớm hơn 18 phút so với thời gian quy định. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc V2= 12km/h, xe B trễ hơn 27 phút so với thời gian quy định.

Câu hỏi số 1:

Tìm chiều dài quãng đường AB và thời gian quy định t

Câu hỏi: 21011

Câu hỏi số 2:

Để chuyển động từ A đến B đúng thời gian quy định t, xe chuyển động từ A đến C( trên AB) với vận tốc v1=48km/h rồi tiếp tục chuyển động từ C đến B với vận tốc v_{2}=12km/h . Tìm chiều dài quãng đường AC.

Câu hỏi: 21012

Câu hỏi số 3:

Minh và Nam đứng ở 2 điểm M và N cách nhau 750km trên một bãi sông. Khoảng cách từ M đến sông là 150km, từ N đến sông là 600km. Tính thời gian ngắn nhất để Minh chạy ra sông múc một thùng nước mang đến chỗ Nam. Cho biết động sông thẳng, vận tốc chaỵ của Minh không đổi v=2m/s, bỏ qua thời gian múc nước.

Câu hỏi: 21021

Câu hỏi số 4:

Xác định tỉ số các khối lượng riêng của hai chất lỏng cho trước nhờ các dụng cụ và vật liệu sau: hai bình chứa các chất lỏng khác nhau;  đòn bẩy; hai quả nặng có khối lượng bằng nhau; giá đỡ có khớp nối; thước thẳng.

Câu hỏi: 21359

Hai địa điểm A và B ở cách nhau 700m. xe 1 khởi hành từ A chuyển động thẳng đều đến B vơi vận tốc v1. xe 2 khởi hành từ B cùng lúc với xe 1, chuyển động thẳng đều với vận tốc v2. cho biết:

- Khi xe 2 chuyển động trên đường AB về phía A, 2 xe gặp nhau sau khi chuyển động được 50s.

- Khi xe 2 chuyển động trên đường AB ra xa A, 2 xe gặp nhau sau khi chuyển động được 350s.

Câu hỏi số 5:

 tính v1,v2.

Câu hỏi: 21363

Câu hỏi số 6:

Nếu xe 2 chuyển động trên đường vuông góc với AB thì bao lâu sau khi chuyển động khoảng cách giữa 2 xe là ngắn nhất, khoảng cách ngắn nhất này là bao nhiêu?

Câu hỏi: 21364