Bài 4. Từ vựng Unit 1 - Getting started - tiếng Anh 10 mới

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. do the laundry
 • 2. take out the rubbish
 • 3. ask somebody out
 • 4. ask somebody out for a drink
 • 5. go out with somebody
 • 6. prepare dinner
 • 7. do the cooking
 • 8. share the household duties
 • 9. study for exams
 • 10. spilt the chores equally
 • 11. do the heavy lifting
 • 12. do the washing-up
 • 13. shop for groceries
 • 14. divide the household chores
 • 15. divide
 • 16. clean the house
 • 17. in my family
 • 18. handle
 • 19. be responsible for something
 • 20. handle most of the chores
 • 21. the household finances
 • 22. homemaker
 • 23. breadwinner

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy