Bài 1. Từ vựng Unit 1 - Getting Started - tiếng Anh 11 mới

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. an extended family
 • 2. nuclear family
 • 3. worry about something
 • 4. childcare
 • 5. learn something from somebody
 • 6. learn a lot of skills
 • 7. a generation gap
 • 8. have one's own beliefs about
 • 9. do the housework
 • 10. share the chores
 • 11. conservative
 • 12. get a job
 • 13. in a state-owned organisation
 • 14. follow in somebody's footsteps
 • 15. share one's viewpoints
 • 16. open-minded
 • 17. give somebody advice
 • 18. impose something on somebody
 • 19. conflict
 • 20. have a great relationship with

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy

Ghi chú bài học