Bài 2. Từ vựng Unit 2 - Language - tiếng Anh 11 mới

 • Nhấn vào để luyện phát âm

  1. to be in a relationship with somebody
 • 2. break up with someone
 • 3. lend an ear
 • 4. argument
 • 5. have got a date with someone
 • 6. be reconciled with someone
 • 7. turn into something
 • 8. feel excited
 • 9. be willing to do something
 • 10. a true friend
 • 11. be pleased with something
 • 12. stay awake
 • 13. grow older
 • 14. look unhappy
 • 15. feel welcome
 • 16. suddenly appear
 • 17. shout at somebody
 • 18. get annoyed
 • 19. leftover food
 • 20. smell awful
 • 21. grow quickly
 • 22. be to blame for something
 • 23. dishonesty

Đăng Nhập

 • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

 • | Quên mật khẩu ?
 • Lưu ý: - Nếu bạn không thể đăng nhập thông tin qua tài khoản Facebook hoặc Google hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

 • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !

Lý do báo cáo vi phạm?Gửi yêu cầu Hủy

Ghi chú bài học