Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 10 trường THPT Buôn Mê Thuột 2012 -2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 36 câu - Số lượt thi : 2091

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Loại prôtêin sau đây có chức năng điều hoà các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể là:

Câu 2: Cấu trúc dưới nào dưới đây không có ở tế bào thực vật bậc cao?

Câu 3: Thế nào là quá trình đường phân?

Câu 4: Các đơn phân của ADN liên kết lại với nhau để tạo thành chuỗi pôlinuclêôtit là nhờ:

Câu 5: Một đoạn phân tử ADN có số lượng loại A= 189 và X = 35% tổng số nuclêôtit. Đọan ADN này có chiều dài tính ra mm là:

Câu 6: Một gen chứa 1755 liên kết hydrô và có chiều dài là 2295Ao. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen trên là:

Câu 7: Khi phân giải  phân tử đường  lactôzơ , có thể thu được kết quả nào sau đây?

Câu 8: Điểm khác nhau giữa ti thể và lục lạp là:

1.Ti thể có màng trong gấp nếp, còn lục lạp thì trơn nhẵn

2. Ti thể không có hệ sắc tố, còn lục lạp có hệ sắc tố

3. ATP được tạo ra ở ti thể dùng cho mọi hoạt động sống của tế bào, còn lục lạp dùng cho pha tối

4. Ti thể có ở mọi loại tế  bào nhân thực, còn lục lạp chỉ có ở tế bào có chức năng quang hợp.

5. Ti thể có chức năng hô hấp, lục lạp có chức năng quang hợp

Phương án đúng là:

Câu 9: Thành phần cấu tạo của lipit là :

Câu 10: Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất, hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Câu 11: Chuỗi chuyền electron hô hấp

I. Electron được chuyển từ NADH và  FADH2 tới oxi thông qua các phản ứng oxi hoá khử

II. Ở phản ứng cuối cùng oxi bị  khử tạo ra nước

III. 1NADH tạo ra 3ATP, 1FADH2 tạo ra 2ATP

IV. H+ đi từ chất nền qua màng trong ti thể ra khoảng giữa hai màng

Phương án đúng là:

Câu 12: Khi môi trường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tối ưu của enzim, thì điều nào sau đây đúng?

Câu 13: Chất nhiễm sắc khi co xoắn lại sẽ hình thành cấu trúc nào sau  đây?

Câu 14: Bào quan nào có chức năng  cung cấp  năng lượng  cho hoạt động  tế bào?

Câu 15: Trong tế bào, ribôxôm có thể tìm thấy ở trạng thái nào sau đây?

Câu 16: Nhận định  nào sau đây đúng với tế bào vi khuẩn?

Câu 17: Câu nào sai trong các câu sau đây:

Câu 18: Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, có hiện tượng nước bốc hơi khỏi cơ thể. Điều này có ý nghĩa:

Câu 19: Cấu trúc nào liên quan đến sự vận động của TB?

Câu 20: Thành phần hoá học cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn?

Câu 21: Mạng lưới nội chất hạt phát triển trong loại tế bào nào?

Câu 22: Cách vận chuyển nào sau đây thuộc hình thức vận chuyển chủ động?

1. Vận chuyển glucô đồng thời với natri    

2. Vận chuyển nước nhờ kênh prôtêin  

3. Vận chuyển Ca++ 

4. Vận chuyển Na+ , K+ nhờ bơm prôtêin

5. Vận chuyển các chất có kích thước lớn

Phương án đúng là:

Câu 23: Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi?

Câu 24: Sản phẩm của một phân tử axetyl CoA bị oxi hoá hoàn trong chu trình Crep:

Câu 25: Chương trình chuẩn: Vật chất di truyền của vi khuẩn được gọi là vùng nhân vì:

Câu 26: Chương trình cơ bản: Tế bào nào sau đây có thành tế bào:

Câu 27: Chương trình cơ bản: Mỗi lần hoạt động của bơm Na+ và K+ trong tế bào sẽ vận chuyển được:

Câu 28: Chương trình cơ bản: ADN của người có dạng như thế nào?

Câu 29: Chương trình cơ bản: Khi phân giải một phân tử đường glucôzơ, năng lượng thực tế được tạo ra từ giai đoạn đường phân là:

Câu 30: Chương trình cơ bản: Trong tế bào nhân thực những tổ chức dưới tế bào nào có chứa axit nuclêic?

Câu 31: Chương trình nâng cao: Kết quả quan trọng nhất của pha sáng quang hợp là:

Câu 32: Chương trình nâng cao: Hoạt động xảy ra trong  pha Gl của kỳ trung gian  là:

Câu 33: Chương trình nâng cao: Vào kỳ sau của nguyên phân, trong mỗi tế bào của người có:

Câu 34: Chương trình nâng cao: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo nhiễm sắc thể diễn ra ở kỳ nào trong giảm phân?

Câu 35: Chương trình nâng cao: Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài giảm phân. Biết số nhiễm sắc thể của loài  là 2n = 40. Số tế bào con được tạo ra sau giảm phân là:

Câu 36: Chương trình nâng cao: Giống nhau giữa quang hợp với hoá tổng  hợp là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Đỗ Tiến Dũng 16 36 44% 15.73
2 Kaktu Pu Hang 12 29 41% 9.13
3 nhật hân 4 5 80% 1.17
4 Tiny Quỳnh 14 36 39% 10.82
5 Thi Phùng 13 21 62% 13.67
6 Huy Cao Vien 18 36 50% 13.57
7 Lê Thị Hồng Thảo 15 36 42% 17.87
8 Thang Pham 26 36 72% 12.9
9 Bùi Quang Hiếu 18 29 62% 13.95
10 trần thanh nhàn 12 30 40% 27.23
11 Mai Mun 6 10 60% 2.72
12 Nguyen Nguyen 21 35 60% 15
13 Diễm My 21 36 58% 19.55
14 Trúc Trúc 8 21 38% 5.4
15 Quý Phan 26 36 72% 8.5

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10