Đề kiểm tra học kì I môn Sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 2011 -2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2059

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chứng minh rằng cơ thể sinh vật là một khối thống nhất về cấu tạo và chức năng. Tại sao nói: Bảo tồn đa dạng sinh học cũng chính là bảo tồn đa dạng gen? 

Câu 2: Phân biệt về cấu tạo và chức năng của ty thể và lục lạp

Câu 3: Một gen có chiều dài 2550Ǻ, hiệu số giữa T với loại nuclêôtit khác không bổ sung bằng 30% số nuclêôtit của gen; mARN được tổng hợp từ gen đó có U = 60%  số nuclêôtit. Trên mạch đơn thứ nhất của gen có G = 14% số nuclêôtit của mạch và A = 450 nuclêôtit. Tính:

Số lượng từng loại Nu của gen. Số lượng từng loại Nu của từng mạch đơn của gen. Số lượng từng loại nuclêôtit trên phân tử mARN do gen trên tổng hợp.

Câu 4: Hãy trình bày cách tiến hành và kết quả của thí nghiệm co nguyên sinh ở tế bào thực vật.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10