Đề luyện Sóng dừng, phương trình sóng dừng - Đề số 1

Thời gian thi : 35 phút - Số câu hỏi : 20 câu - Số lượt thi : 358

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chọn câu sai về sự phản xạ sóng.

Câu 2: Biểu thức sóng dừng trên dây cho bởi: u = 2acos(\frac{\pi d}{4}+\frac{\pi }{2}).cos(5πt - \frac{\pi }{2}) trong đó d tính bằng cm. Tìm bước sóng.              

Câu 3: Trên dây đàn hồi có sóng dừng xảy ra với phương trình: u = 2Acos(4πd).cos100πt (mm), trong đó d tính bằng mét, t tính bằng giây. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. 

Câu 4: Sóng dừng xảy ra trên dây AB có đầu B cố định, li độ dao động ở thời điểm M cách đầu B khoảng d vào lúc t cho bởi: u = 2cos(0,05πd + \frac{\pi }{2}).cos(100πt - \frac{\pi }{2}) (cm) trong đó d tính bằng cm, t tính bằng giây. M là điểm nút thứ 4 ứng với d là bao nhiêu.

Câu 5: Chọn câu đúng: Trong hiện tượng sóng dừng.

Câu 6: Trên dây mềm AB với đầu B cố định có sóng dừng. Phương trình sóng dừng là : u = 2cos(0,05πx + \frac{\pi }{2}).cos(8πt - \frac{\pi }{2}) trong đó x là khoảng cách từ điểm M trên dây đến đầu B tính bằng cm và t tính bằng giây. Tìm vận tốc dao động tại điểm M cách đầu B 5cm vào lúc t = \frac{5}{48} s.

Câu 7: Đoạn dây mềm AB treo thẳng đứng, đầu B tự do. Trên dây có sóng dừng xảy ra với bước sóng dừng là u = u0cos\frac{2\pi d}{\lambda }.cosωt, trong đó B là khoảng cách từ đầu B đến điểm M trên dây và u0 là hằng số dương. Tại điểm M cách đầu B khoảng \frac{\lambda }{3} có biên độ dao động là 2cm. Tìm độ lớn của uo.

Câu 8: Trong hiện tượng sóng dừng:

Câu 9: Trong hiện tượng sóng dừng khoảng cách giữa hai bụng sóng, hoặc khoảng cách giữa hai nút sóng là: 

Câu 10: Trên dây mềm AB với đầu B cố định có sóng dừng xảy ra với biểu thức sóng dừng là: u = 2acos(bx + \frac{\pi }{2}).cos(10πt - \frac{\pi }{2}) trong đó a,b là các hằng số dương, x là khoảng cách từ điểm M trên dây đến đầu B. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 100m/s. Tìm hằng số b.

Câu 11: Biểu thức sóng dừng trên dây cho bởi: u = 2acos(\frac{\pi d}{4}).cos(2t - \frac{\pi }{2}) (cm). trong đó d là khoảng cách từ một điểm trên dây đến nguồn, tính bằng m. Tìm tốc độ dao động cực đại tại một điểm cách nguồn một khoảng 200cm.

Câu 12: Chọn câu sai Trong hiện tượng sóng dừng:

Câu 13: Một dây mềm AB có đầu B cố định. Tại đầu A ta tạo ra một dao động thì trên dây có sóng truyền tới B với tốc độ 20m/s. Biết phương trình sóng tới tại B là: u= 2cos(10πt) (cm). Cho rằng sóng trên dây không đổi biên độ. Lập phương trình sóng phản xạ tại M cách đầu B 0,5m.

Câu 14: Dây AB được thả để đầu B tự do. Trên dây có sóng truyền từ đầu A đến B. Bước sóng truyền trên dây là 10m/s. Phương trình sóng tới tại đầu B là u= 5cos(20πt + \frac{\pi }{2}) (cm). Tìm phương trình sóng phản xạ tại điểm M trên dây cách đầu B 0,5m.

Câu 15: Một sợi dây AB với đầu B cố định có sóng truyền tới B với biểu thức sóng tới tại B là: u= 3cos(10πt)(cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 1m/s. M là một điểm cách đầu cố định B 5cm. Tìm biểu thức sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ tại M.

Câu 16: Trên dây đàn hồi có sóng dừng xảy ra với phương trình: u = - cos(πx).cos100πt (cm) trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. 

Câu 17: Dây AB được thả để đầu B tự do. Trên dây có sóng truyền từ đầu A đến B.Vận tốc sóng truyền trên dây là 2m/s. Phương trình sóng tới tại đầu B là u= 5cos(20πt)(cm). Tìm phương trình sóng phản xạ tại điểm M trên dây cách đầu B 0,5m.

Câu 18: Biểu thức sóng dừng trên dây cho bởi: u = 2acos(\frac{\pi d}{4}).cos(5πt - \frac{\pi }{2}) (cm). trong đó d là khoảng cách từ một điểm trên dây đến nguồn, tính bằng cm. Tìm biên độ dao động tại một điểm cách nguồn 12cm .              

Câu 19: Biểu thức sóng dừng trên dây cho bởi: u = 2acos(πx + \frac{\pi }{2}).cos(5πt) (cm).trong đó x tính bằng cm. Tìm bước sóng.              

Câu 20: Trên dây đàn hồi có sóng dừng xảy ra với phương trình: u = 2Acos(4πd).cos100πt (cm) trong đó d tính bằng mét, t tính bằng giây. Biên độ, tần số dao động của nguồn sóng là. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thanh Tùng 20 20 100% 1.97
2 Do Hai Dang 20 20 100% 1.27
3 Nguyễn Phương Anh 1 5 20% 35.53
4 Phạm Vân 6 12 50% 36.58
5 doanh 2 6 33% 1.07
6 Thanh Tùng 0 0 0% 1.27
7 Quỳnh Anh Vũ 9 20 45% 5.13
8 Thuoc Le 6 14 43% 35.22
9 Minh Lộc 0 0 0% 0.08
10 Cù Sơn 2 4 50% 12.52
11 Chí Híp 2 4 50% 19.7
12 Cình'ss Cình 6 14 43% 35.07
13 Nguyễn Phương Hằng 3 5 60% 35.93
14 Lê Uyên 3 7 43% 35.37
15 thanhc 1 3 33% 35.1
16 Duy Tuyến 0 0 0% 0.6
17 phạm sỹ tiến 16 20 80% 2.87
18 Kỳ Anh Arsenal 0 0 0% 0.1
19 Lê Thị Hà Anh 0 0 0% 0.13

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12