Đề luyện Vận tốc và gia tốc trong dao động cơ đề số 2

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 118

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các biểu thức sau đây biểu thức nào đúng ?

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc  ω. Độ lớn của vận tốc v khi vật qua vị trí có li độ x là:

Câu 3: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại vmax tần số góc  ω thì khi đi qua vị trí có tọa độ x1 sẽ có vận tốc v1 với :

Câu 4: Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hòa là a0 và v0. Biên độ dao động là :

Câu 5: Một vật dao động điều hòa có li độ x, biên độ A, vận tốc v, gia tốc a, tần số góc \omega. Đặt α = ω2A2, β = ω2x2\gamma=\frac{1}{v^{2}} thì ta có mối quan hệ

Câu 6: Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos(ωt+φ). Gọi v,a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật ở thời điểm t bất kì. Hệ thức đúng là

Câu 7: Một vật dao động điều hòa trên trục 0x. Gọi α và β lần lượt là độ lớn của vận tốc, gia tốc cực đại của vật. Biên độ dao động của vật được xác định bằng công thức nào dưới đây ?

Câu 8: Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng với biên độ A Gọi vmax,amax,Wđmax, lần lượt là vận tốc cực đại, gia tốc cực đại và động năng cực đại của chất điểm . Tại thời điểm t, chất điểm có li độ x và vận tốc v. Công thức nào sau đây không đúng khi dùng để chỉ chu kì của chất điểm ?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trần Trung Kiên 7 10 70% 31.02
2 Anh Abnhs 7 10 70% 6.3
3 Heart Steel 7 10 70% 9.37
4 do truong giang 2 10 20% 0.68

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12