Đề thi cao đẳng môn Sử khối C năm 2011

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1513

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Những sự kiện nào diễn ra từ đầu những năm 70 đến cuối những năm 80 của

thế kỉ XX chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ

nghĩa? Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa các nước Đông Dương và Hiệp hội các

quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gì thay đổi?

Câu 2: Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong

lịch sử cách mạng Việt Nam.

Câu 3: Trình bày và nhận xét phương hướng chiến lược của Bộ Chính trị Ban Chấp

hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong đông – xuân 1953 – 1954.

Câu 4: Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực

hiện như thế nào sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng? Nêu ý nghĩa của việc

hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Câu 5: Nêu tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản

Đông Dương thành lập từ năm 1936 đến năm1945. Tổ chức mặt trận nào có vai

trò quan trọng trực tiếp đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm

1945? Vai trò của mặt trận đó được thể hiện như thế nào?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Chính Lâm 0 0 0% 0.03

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12