Đề thi cao đẳng môn Sử khối C năm 2012

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1508

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nêu hoàn cảnh khách quan thuận lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở

Việt Nam. Trước hoàn cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh có những chủ trương, biện pháp gì để khởi nghĩa giành chính quyền toàn quốc?

Câu 2: Từ năm 1965 đến năm 1968, trên mặt trận quân sự, quân dân miền Nam Việt Nam

đã từng bước đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ như thế nào?

Câu 3: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì

sao nói, từ sau Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2 –

1976, ASEAN có bước phát triển mới?

Câu 4: Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô chuyển sang thế đối đầu và

đi tới tình trạng chiến tranh lạnh? Sự kiện nào được xem là khởi đầu gây nên cuộc Chiến tranh lạnh?

Câu 5: Trình bày sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tổ

chức trên có vai trò như thế nào đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12