Đề thi HKII môn hóa lớp 11 trường THPT Lương Thế Vinh năm 2011-2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 18 câu - Số lượt thi : 2271

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Câu nào phát biểu đúng về hiđrocacbon no?

Câu 2: Sản phẩm chính của phản ứng Propen với HBr là:

Câu 3: Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc, ở 140oC thì số ete thu được là?

Câu 4: Axít no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được số mol của H 2O lớn hơn số mol CO2. X thuộc dãy đồng đẳng nào ?

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A gồm CH 4 và C2H6 thu được 3,136 lít khí CO 2.Các thể tích đều đo ở đktc.

Thành phẩn % thể tích của CH4 và C2H6 lần lượt là:

Câu 7: Để làm sạch khí etilen có lẫn khí axetilen người ta dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nào sau đây?

Câu 8: Công thức chung của dãy đồng đẳng Anken là 

Câu 9: Số đồng phân của ankin C4H6 tạo kết tủa với dd AgNO3/NH3 là:

Câu 10: Hệ số cân bằng của phương trình: CH 3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O \rightarrow CH3COONH4 + Ag + NH4NO3 là:

Câu 11: Cho phản ứng:  C6H5CH3 + Br\rightarrow   có sản phẩm chính là:

Câu 12: Đốt cháy 2,24 lít (đktc) khí C 3H6 , toàn bộ khí CO2 thu được dẫn toàn bộ đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:

Câu 13: Dãy chất nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi:

Câu 14: Công thức phân tử của anol no đơn chức mạch hở ,trong phân tử có chứa 8 hiđro là :

Câu 15: Axít axetic phản ứng được với dãy chất nào sau đây?

Câu 16: Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ, thu được andehit, vậy ancol A là:

Câu 17: Tự luận 

Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện nếu có.

CH4   \overset{(1)}{\rightarrow}  C2H\overset{(2)}{\rightarrow}  C2H4  \overset{(3)}{\rightarrow}  C2H5OH  \overset{(4)}{\rightarrow}  CH3CHO  \overset{(5)}{\rightarrow}  CH3COOH \dpi{100} \overset{(6)}{\rightarrow}  CH3COOC2H5

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 11g hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và H2O.

a) Xác định CTPT của 2 ancol.

b) Mặt khác tiến hành phản ứng oxi hóa một lượng 2 ancol như trên bằng CuO . Sản phẩm oxi hóa thu được cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được bao nhiêu gam Ag kết tủa? Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

 

Cho biết: MC=12; MH=1; MO=16; MCa=40; MAg= 108

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 zxcvbn 11 14 79% 4.82
2 Ngọc Cầu 13 16 81% 36.27
3 Huỳnh Thanh Bình 9 9 100% 11.52
4 Trương Văn Thành 9 15 60% 13.88
5 Chau Nguyen 8 16 50% 10.08
6 Nguyễn Tiến Đạt 11 16 69% 13.7
7 Hương Huỳnh 0 0 0% 0.77
8 Đặng Hồng Thanh 14 16 88% 7.57
9 Diem Pham 12 15 80% 14.48

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11