Đề thi học kì I - Hóa 10 đề 101 trường THPT Minh Khai năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2241

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho các nguyên tố Na (Z=11), P (Z = 15),   

 a. Viết cấu hình electron của các nguyên tử và ion sau: Na, P, Na+, P3-

 b. Xác định vị trí của  Na, P trong bảng tuần hoàn?

Câu 2: Cho các phân tử: K2O , N2 , NH3

a.Cho biết các loại liên kết (cộng hóa trị không cực, cộng hoá trị có cực hay liên kết ion ) giữa các nguyên tử trong các phân tử trên.

b. Hãy viết công thức electron, Công thức cấu tạo của các phân tử có liên kết cộng hoá trị .

  - Cho biết điện hoá trị của các nguyên tố  trong phân tử có liên kết ion.

Câu 3: Hãy cân bằng các phản ứng oxi hóa khử  sau theo phương pháp thăng bằng electron

(xác định số oxi hoá, nêu rõ chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá , sau đó cân bằng).

 1. Fe2O3   +  C  ® Fe +  CO  ;                                   2. H2S + O2 ® SO2+ H2O

 3. Al +HNO3 Al (NO3 )3+ N2O + H2O        

Câu 4: a. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố R có công thức RH2. Hợp chất oxit cao nhất của nó chứa 60 % oxi về khối lượng. Tìm tên R?

  b. Cho 10,1 gam hỗn hợp X gồm hai  kim loại nhóm I A ( ở hai chu kỳ liên tiếp ) tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch HCl 7,3%. Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Anh Thư 0 0 0% 45.35

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10