Đề thi học kì I - Hóa 10 trường THPT Nguyễn Trường Tộ năm 2011-2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 15 câu - Số lượt thi : 2239

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học, trong đó

Câu 2: Số oxi hóa của mangan trong MnO, MnCl4, MnO4- lần lượt là

      

Câu 3: Trong một phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá là:

Câu 4: Trong các phản ứng sau phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử?

Câu 5: Các hạt cấu tạo nên vỏ nguyên tử là 

Câu 6: Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học có cùng yếu tố nào sau đây?

Câu 7: Hạt nhân của nguyên tử 10847Agcó số nơtron là  

Câu 8: Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất?

Câu 9: Các nguyên tố xếp ở chu kì 5 có số lớp electron là:

Câu 10: Axit nào mạnh nhất trong các axit H2SO4, H3PO4, H2SiO3, H2CO3

Câu 11: Các nguyên tố nào sau đây có thể tạo thành cation (ion dương) đơn nguyên tử :

Câu 12: Cho biết các giá trị độ âm điện: Na: 0,9; Li 1,0; Mg: 1,2; Al: 1,5;  P: 2,1; S: 2,5; Br: 2,8 và N: 3,0. Các nguyên tử trong phân tử nào dưới đây liên kết với nhau bằng liên kết ion? 

Câu 13: Cho nguyên tố photpho có số hiệu nguyên t ử bằng 15. Hãy:

a) Viết cấu hình electron đầy đủ của photpho, xác định vị trí của photpho trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học( có giải thích).

b) Hãy nêu tính chất hóa học đặc trưng của photpho(tính kim loại – phi kim), viết công thức hợp chất với hiđro, công thức oxit cao nhất và công thức hiđroxit của photpho.

Câu 14: Xác định số oxi hóa của tất cả các nguyên tố trong các chất sau:

                                                 SO2, H2S, H2SO4, K2CO3.

Câu 15: Cho 0,1gam một kim loại A hóa trị II tác dụng hết với 112 gam nước thì thu được 56 ml khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch B. Hãy:

a) Xác định kim loại A.

b) Tính nồng độ phầm trăm của chất tan có trong dung dịch B.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10