Đề thi học kì I môn hóa 10- cơ bản 10D2 (đề số 2) trường THPT Chu Văn An năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2236

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt n, p và e là 58, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

Câu 2: R là nguyên tố nhóm A, công thức hợp chất khí của R với hiđro là RH3. Trong hợp chất oxit cao nhất, R chiếm 25,93% về khối lượng.

a .Xác định tên của R.

b.Viết công thức electron, công thức cấu tạo phân tử hợp chất của R với hiđro. 

Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp s là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p5.

a.Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố X và Y.

b.Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử tạo thành từ X và Y.

Câu 4: Cân bằng các phản ứng oxi hóa- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử ở mỗi phản ứng:

a.Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

b.NH3 + O2 →  NO + H2O

Câu 5: Cho 2,7 g kim loại R thuộc nhóm IIIA tác dụng vừa đủ với 135,84 ml dung dịch HCl (D=1,08 g/ml). Sau phản ứng, thu được dung dịch D và 3,36 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

a.Xác định tên kim loại R.

b.Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch D.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10