Đề thi học kì I môn hóa 11 - hóa 11 trường THPT Nguyễn Trường Tộ năm 2011 - 2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 15 câu - Số lượt thi : 2244

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4  \rightleftharpoons 3H+   +  PO43-. Khi thêm HCl vào dung dịch.

Câu 2: Câu nào không đúng khi nói về axit H 3PO4?

Câu 3: Phương trình nào sau đây C thể hiện tính khử:

Câu 4: Nhóm ion nào dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

Câu 5: CHất nào sau đây không phải chất điện ly

Câu 6: Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh. Nhỏ từ từ dd HCl tới dư vào dd có màu xanh trên thì:

Câu 7: Nhận định nào sau đây không đúng

Câu 8: Khi nhiệt phân , dãy muôí nitrat nào sau đây chỉ cho sản phẩm gồm kim loại, NO2 và O2 ?

Câu 9: Cho phương trình : Fe + 4HNO3 đặc nóng -> Fe(NO3)3 + NO +  2H2O. Số mol HNO3 bị khử và số mol HNO3  phản ứng là:

Câu 10: Công thức hoá học của supephotphat kép là

Câu 11: Hợp chất nào sau đây khi tác dụng với HNO3 không tạo ra khí:

Câu 12: Cacbon phản ứng với tất cả các chất của nhóm nào sau đây:

Câu 13: Tự luận

Viết các pthh theo sơ đồ chuyển hóa sau:

           CO \dpi{80} \overset{1}{\rightarrow} CO\dpi{80} \overset{2}{\rightarrow} CaCO3 \dpi{80} \overset{3}{\rightarrow}  Ca(HCO3)\dpi{80} \overset{4}{\rightarrow}CaSO4.

Câu 14: Tính pH của dung dịch trong các trường hợp sau:

a) Dung dịch NaOH 0,001M

b) Trén 20 ml dung dÞch HCl 0,1M và H2SO4 0,025M với 30 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M.Tính pH của dung dịch thu được. 

Câu 15: Cho 200ml dd H3PO4 1,0M tác dụng với 200ml dd NaOH 2,25M . Tính khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11