Đề thi học kì I môn hóa 11 trường THPT Lê Thánh Tông (Đề 111) năm 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 24 câu - Số lượt thi : 2247

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chất nào dưới đây vừa tác dụng được với HCl và vừa tác dụng với NaOH ?

Câu 2: Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong axit nitric đặc, nguội?

Câu 3: Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng  trong dung dịch?

Câu 4: Cho phản ứng: AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3. Phương trình ion rút gọn của phản ứng đó là:

Câu 5: Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được?

Câu 6: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

Câu 7: Cho các chất: NaOH, CuSO4, Mg(OH)2, Zn(OH)2. Chất có tính chất lưỡng tính?

Câu 8: Chất điện li là:

Câu 9: Phương trình điện li Sai là:

Câu 10: Khi nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được những sản phẩm nào?

Câu 11: Trong phân tử HNO3, N có số oxi hóa là 

Câu 12: Magie photphua có công thức hoá học là

Câu 13: Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng nào sau đây?

Câu 14: Nguyên tử Nitơ có cấu hình electron 1s22s22p3. Trong bảng tuần hoàn Nitơ thuộc nhóm:   

Câu 15: Dung dịch nào sau đây không hoà tan được đồng kim loại (Cu)?

Câu 16: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch ?

Câu 17: Công thức phân tử của muối Amoni cacbonat là?

Câu 18: Cho Cacbon vào HNO3 đặc, nung nóng có khí bay ra là

Câu 19: Dung dịch NH3 làm phenolphtalein chuyển màu

Câu 20: Muối nào sau thuộc muối trung hoà?

Câu 21: Tự luận

Viết PTHH dạng phân tử và dạng ion thu gọn của các phản ứng sau:

            a./ Ba(OH)2 + HNO3  → 

            b./ K2CO3 + CaCl2 → 

Câu 22: Cho 250 ml dung dịch HNO3 0,4M vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được dung dịch Z. Tính pH của dung dịch Z

Câu 23: Phần Riêng (cơ bản) 

Đốt cháy hoàn toàn 3,7g một hợp chất hữu cơ X, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư. Kết quả, bình 1 tăng 2,7g; bình 2 tăng 6,6g. Biết rằng khi hóa hơi 3,7g X thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g O2 đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.

a./ Tìm công thức phân tử của X                   

b./ Tính thể tích khí O2 (đktc) đã phản ứng

 

Câu 24: Phần riêng (nâng cao)

Cho 8,85 gam hỗn hợp Zn và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X và 1,12 lít khí N2O (là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc).

            a./ Tính thành phần % khối lượng của Zn và Fe trong hỗn hợp ban đầu.

            b./ Cho dung dịch X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1,025M.

     Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng.

 

Cho H=1, C = 12, O = 16, N = 14, Fe = 56, Zn = 65, Al = 27, Mg = 24, Na = 23, K = 39.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Happy Day 14 19 74% 45.03

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11