Đề thi học kì I môn hóa 11 - trường THPT Nguyễn Khuyến năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 2117

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: (1,0 điểm) Viết phương trình phân tử và ion rút gọn:

 Fe2(SO4)3 +  NaOH \rightarrow         

Câu 2: (1,0 điểm) Dung dịch H2SO4 có CM=0,05M. Xác định pH của dung dịch trên và cho biết màu của phenolphtalein khi cho vào dung dịch? 

Câu 3: (1,0 điểm) Nêu 1 hoá chất duy nhất và hiện tượng xảy ra để phân biệt 4 dung dịch các chất riêng biệt dưới đây: (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, Na2SO4

Câu 4: (1,0 điểm) Viết PTHH xảy ra khi cho kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. 

Câu 5: (1,0 điểm) Sản phẩm thu được khi nhiệt phân hoàn toàn muối Pt(NO3)2.

Câu 6: (1,0 điểm) Cho dung dịch NaOH dư vào 60 ml dung dịch (NH­4)2SO4 0,5M rồi đun nhẹ. Tính thể tích khí (ở đktc) thu được.

Câu 7: (2,0 điểm) Khi hoà tan 40,0 g hh gồm Cu và CuO trong 2 lít dd HNO3 loãng thấy thoát ra 8,96 lít khí NO (đktc). Tính thành phần  % khối lượng  mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu và tính nồng độ HNO3 đã phản ứng?

Câu 8: (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một hợp chất hữu cơ A có thành phần gồm các nguyên tố C, H, O người ta thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. Tính phần trăm khối lượng từng nguyên tố trong hợp chất A? 

Câu 9: (1,0 điểm) Tính thể tích dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 29,6% (D=1,25) cần dùng khi dẫn 1,12 lít khí CO2 (vừa đủ) qua bình đựng nước vôi trong thu được kết tủa.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trần Thanh Tùng 0 0 0% 46.5
2 Thúy Ngân 0 0 0% 45.15

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11