Đề thi học kì I môn hóa học 10 - hệ cơ bản (Đề số 3) - THPT Chu Văn An - năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2106

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Ion X- có cấu hình electron là 1s22s22p6. Trong ion X- số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9. Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

Câu 2: R là nguyên tố nhóm A, công thức hợp chất khí của R với hiđro là RH3. Trong hợp chất oxit cao nhất của R, oxi chiếm 56,34% về khối lượng.

a.Xác định tên của R.

b.Viết công thức electron, công thức cấu tạo phân tử hợp chất của R với hiđro. 

Câu 3: Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IA, nguyên tố Y thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

a. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố X và Y.

b.Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử tạo bởi hai nguyên tố X và Y

Câu 4: Cân bằng các phản ứng oxi hóa- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử ở mỗi phản ứng:

a.Mg + H2SO4 → MgSO4 + S + H2O

b.NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O

Câu 5: Cho 10,2 gam oxit của kim loại R thuộc nhóm IIIA tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch HCl 1M (D = 1,12 g/ml), sau phản ứng thu được dung dịch X.

a.Xác định công thức phân tử của oxit đã cho.

 b.Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch X.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10