Đề thi học kì I môn hóa trường THPT Đô Lương 2

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2358

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: E là một este có công thức phân tử là C 4H8O2.

a)     Viết công thức cấu tạo và gọi tên các este có công thức phân tử C  4H8O2.

b)    Xác định công thức cấu tạo đúng của E biết khi cho 4,4 gam E tác dụng với NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được 4,1 gam muối natri của axit hữu cơ ?

Câu 2:   Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất sau tác dụng với dung dịch NaOH :

   Etyl fomiat, glyxerol, glucozơ, aminoaxit axetic (H2N- CH2 – COOH), triolein (C17H33COO)3C3H5

   

Câu 3: 1. Cho m gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 8,96 lít khí NO duy nhất (đo ở đktc). Tính m và số mol HNO3 đã dùng cho thí nghiệm trên ?

2. Hỗn hợp A gồm 0,1 mol Fe2O3 và 0,3 mol Cu. Cho tác dụng với dung dịch HCl dư được dung dịch B và rắn C. Tính khối lượng rắn C ?

Câu 4: 1. Hoà tan hoàn toàn 6,21 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch X và 0,672 lít khí (đktc) hỗn hợp Y gồm N2 và N2O có tỷ lệ thể tích là 1:1. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan. Tính m ?

2. Hỗn hợp X gồm 0,1 mol Fe3O4 và 0,3 mol Cu. Cho X tác dụng với 400 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y và rắn Z. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được kết tủa T. Tính mZ và mT ?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 trần trí dũng 0 0 0% 45.23

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12