Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 12 trường THPT Chu Văn An năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2482

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Giới hạn quang điện của Na là 0,50 μm. Chiếu vào Na tia tử ngoại có bước sóng λ = 0,25 μm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là: 

Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

Câu 3: Chọn câu sai khi nói về sự phát quang

Câu 4: Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng − 0,85 eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng − 3,4 eVthì nguyên tử phát bức xạ có bước sóng

Câu 5: Trong các ánh sáng đơn sắc khác nhau sau, ánh sáng nào thể hiện tính chất sóng rõ hơn?

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Tại một điểm trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 1,4 mm có: 

Câu 8: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lam khi được kích thích. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?

Câu 9: Biết giới hạn quang điện của một kim loại là 0,36 μm. Tính công thoát electrôn cua kim loai đó. 

Câu 10: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

Câu 11: Loại ánh sáng nào trong số các ánh sáng sau đây gây ra hiên tượng quang điện đối với kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,2 μm.

Câu 12: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là:

Câu 13: Trong sự phân hạch của hạt nhân 23592U, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 14: Cho phản ứng hạt nhân α + 2713Al → 3015P + X  thì hạt X là

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 16: Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng tím, tia hồng ngoại  và tia X lần lượt là ε1, ε2 và ε3 thì

Câu 17: Sau 3 h phóng xạ kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất đó là 

Câu 18: Độ hụt khối của hạt nhân 6027Co là 4,5442 u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của mỗi hạt nuclôn trong hạt nhân 6027Co  là:

Câu 19: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 20: Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 1015 Hz . Tốc độ ánh sáng c = 3.108 m/s. Bức xạ trên là:

Câu 21: Một kim loại có công thoát là 2,3 eV. Chiếu vào kim loại đó bức xạ tử ngoại có tần số 1,5.1015 Hz.

Chọn câu sai.

Câu 22: Quang phổ liên tục

Câu 23: Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng nào dưới đây?

Câu 24: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,5 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,5 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,54. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là

Câu 25: Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm ban đầu có No  hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t là 

Câu 26: Hạt nhân 20682Pb có 

Câu 27: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, f  là tần số, λ là bước sóng ánh sáng, h là hằng số Plăng, phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết phôtôn ánh sáng)?

Câu 28: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về phôtôn ánh sáng?

Câu 29: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 30: Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là

Câu 31: Kim loại dùng làm Catot của một tế bào quang điện có A = 6,625 eV. Lần lượt chiếu vào catot các bước sóng: λ1 = 0,1875 μm; λ2 = 0,1925 μm; λ3 = 0,1685 μm. Hỏi bước sóng nào dưới đây không gây ra được hiện tượng quang điện?

Câu 32: Ánh sáng có bước sóng 0,55μm có thể gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào dưới đây? 

Câu 33: A. Theo chương trình chuẩn 

 

Hạt α có khối lượng mα = 4,0015u. Cho u = 931,5 MeV/c2; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 hạt/mol. Khối lượng của proton là mp = 1,0073u, của nơtron là mn = 1,0087u.Tính năng lượng toả ra khi tạo thành 1 mol Heli?

Câu 34: Nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EM = -1,5eV sang trạng thái dừng có năng lượng EL = -3,4eV thì nó sẽ:

Câu 35: Cặp tia nào sau đây không bị lệch trong điện trường và từ trường?

Câu 36: Chọn câu sai            

Câu 37: Tia laze không có đặc tính nào dưới đây?

Câu 38: Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là

Câu 39: Gọi N0 là số hạt nhân ban đầu của chất phóng xạ. N là số hạt nhân còn lại tại thời điểm t, λ là hằng số phóng xạ, T là chu kì bán rã. Biểu thức nào sau đây đúng?

Câu 40: Chọn phương án Đúng. Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trái ngược nhau vì:

Câu 41: B. Theo chương trình nâng cao 

 

Trong phản ứng hạt nhân: 94 Be + α ® X + n. Hạt nhân X là

Câu 42:  Chiếu tia tử ngoại vào một chất lỏng thì chất này phát ra ánh sáng màu lục. Hiện tượng này là hiện tượng:

Câu 43: Nguyên tử khi hấp thụ một phôtôn có năng lượng ε = EN – EK thì sẽ:

Câu 44: Laze là một nguồn sáng phát ra:

Câu 45: Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây?

Câu 46: Từ hạt nhân 23688Ra phóng ra 3 hạt α và một hạt β- trong chuỗi phóng xạ liên tiếp. Khi đó hạt nhân tạo thành là

Câu 47: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng:

Câu 48: Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, Aɣ, AZ với AX = 2Aɣ = 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEɣ, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEɣ. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phát Bờ Lu 35 47 74% 25
2 phan Văn Khoa 25 35 71% 10.35
3 Súp-pờ Bo 26 46 57% 60.28
4 Phạm Bá Phú 27 47 57% 35.8
5 Trọng Kt 34 48 71% 34.82
6 Mayya Le 9 11 82% 60.1

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12